Bar­nen får in­te glöm­mas bort vid fa­mil­je­våld

FÖRSKRÄCKLIGA. Al­la vålds­si­tu­a­tio­ner som ett barn blir in­blan­dat i är förskräckliga. Men sär­skilt så är det na­tur­ligt­vis när de in­blan­da­de in­går i fa­mil­jen.

Hallands Nyheter - - Ledare - Bengt Wer­ners­son 010 471 52 72 • bengt.wer­ners­son@hn.se

LEDARE 18/7. Det är svårt att tän­ka sig så många vär­re sa­ker än att som barn bli vitt­ne till hur en för­äl­der el­ler an­nan fa­mil­je­nä­ra per­son blir ut­satt för hot el­ler våld. Det ska väl i så fall va­ra om bå­de den som ut­för vål­det och den som blir ut­satt till­hör fa­mil­jen. Och in­te säl­lan är mamma till det el­ler de barn som blir vitt­ne till hän­del­sen.

EN MAMMA SOM bli­vit miss­hand­lad, och vars barn blev vitt­ne till detta, be­rät­ta­de i går i Sve­ri­ges Ra­di­os P1 Mor­gon en del om detta. Hen­nes dot­ter för­sök­te in­gri­pa och kas­ta­de sig på ryg­gen på miss­hand­la­ren. So­nen satt över­gi­ven och grät i en sof­fa.

För bå­da bar­nen i en så­dan här si­tu­a­tion, den som re­sul­tat­löst för­sökt in­gri­pa, så­väl som den som in­te gör det för att för­må­ga sak­nas, är detta gi­vet­vis trau­ma­tiskt. Det ska­par sår för fram­ti­den som ris­ke­rar att få all­var­li­ga kon­se­kven­ser långt in i vux­en­li­vet. Det kan en­ligt ex­per­tis på om­rå­det hand­la om djupt känd otrygg­het, själv­ska­de­be­te­en­den, ång­est, de­pres­sion, skol­svå­rig­he­ter, risk­dric­kan­de, ag­gres­si­va be­te­en­den, svå­rig­he­ter att re­gle­ra käns­lor med me­ra. Alls in­te svårt att för­stå.

I FÖRS­TA HAND är det helt gi­vet vik­tigt att be­käm­pa vål­det i sig. Det hand­lar om att fa­mil­jens om­giv­ning, lik­som sko­la, so­ci­a­la myn­dig­he­ter och in­te minst po­lis och rätts­sam­häl­le i öv­rigt, måste va­ra vak­na och om möj­ligt re­a­ge­ra i tid. Och om det värs­ta än­då in­träf­far på allt sätt stöt­ta fa­mil­jen, sär­skilt då bar­nen.

I går­da­gens re­por­tage i P1 Mor­gon be­rät­tas om en is­ländsk mo­dell där so­ci­alt in­rik­tad per­so­nal är med re­dan vid po­li­sin­gri­pan­det. Pro­jek­tet som se­dan bör­jan av året prö­vas i Gö­te­borg an­ses ha va­rit fram­gångs­rikt. Detta bå­de när det gäl­ler att di­rekt hjäl­pa de drab­ba­de bar­nen och för att de in­te ska tap­pas bort i den fort­sat­ta rätts­li­ga hand­lägg­ning­en. Det sist­nämn­da något som är allt­för van­ligt!

DETTA ÄR vis­ser­li­gen för­sent, det som in­te ska få hän­da har re­dan hänt, men sent är för­stås bätt­re än ald­rig. Och det kan i många fall få be­ty­del­se för bar­nens möj­lig­het att få en, om än allt för blyg­sam, eko­no­misk kom­pen­sa­tion för sitt li­dan­de.

För se­dan tio år till­ba­ka har barn, trots att de in­te själ­va är brottsof­fer, som sett el­ler hört våld ut­övas mot en nä­ra an­hö­rig rätt till ”ska­de­stånd”. En er­sätt­ning som staten står för ef­tersom det med da­gens lag­stift­ning in­te går att rik­ta någ­ra krav mot den som age­rat. Även om de be­lopp som ut­be­ta­las är blyg­sam­ma, i snitt om­kring 7 000 kr, kan det än­då va­ra en hjälp och fram­för allt en form av upp­rät­tel­se.

PRO­BLE­MET ÄR ba­ra att me­dan det be­fa­ras va­ra upp­till 200 000 barn som nå­gon gång drab­bats är det ba­ra cir­ka 300 om året som sö­ker er­sätt­ning. Dessvär­re be­vil­jas detta se­dan en­dast till om­kring 70 pro­cent.

Det här måste för­stås änd­ras. Fler måste få kun­skap om vil­ka rät­tig­he­ter de har. Er­sätt­ning­ar­na måste hö­jas. Po­li­sen måste me­ra ak­tivt få med bar­nen i ut­red­ning­ar­na. Det måste över­vä­gas om in­te bar­nen be­hö­ver ges ställ­ning av brottsof­fer så att de blir di­rekt in­blan­da­de i rätts­pro­ces­sen och där­med syn­lig­gjor­da som de of­fer de ut­an tve­kan ock­så är. De so­ci­a­la in­sat­ser­na, med in­spi­ra­tio­nen från Is­land, be­hö­ver för­stär­kas. Vi får ald­rig glöm­ma bar­nens väl­digt ut­sat­ta si­tu­a­tion i de här fal­len!

Bar­nen be­hö­ver ges ställ­ning av brottsof­fer så att de blir di­rekt in­blan­da­de i rätts­pro­ces­sen och där­med syn­lig­gjor­da.

Bild: JES­SI­CA GOW/TT

FLER IN­SAT­SER. Det be­hövs fler in­sat­ser för att be­käm­pa det fa­mil­je­nä­ra vål­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.