Varför skul­le det in­te gå att byg­ga i Him­le?

Om kar­tan in­te stäm­mer med verk­lig­he­ten gäl­ler än­då kar­tan, bru­ka­de det sä­gas mi­li­tärt. Men sam­ma sak kan väl in­te gäl­la i kom­mu­nens pla­ne­ring?

Hallands Nyheter - - Ledare - BENGT WER­NERS­SON

KOMMENTAR 18/7. En grupp lo­ka­la fas­tig­hets­bo­lag har för­vär­vat det gam­la leklan­det i Him­le, se­nast Fun Ci­ty kal­lat. En­ligt en ny­hets­ar­ti­kel här i HN tän­ker sig grup­pen i förs­ta hand an­vän­da mar­ken till ett nytt bo­stads­om­rå­de.

”Var­berg be­hö­ver bo­stä­der och i Fun Ci­ty-om­rå­det finns go­da för­ut­sätt­ning­ar för att byg­ga ett trev­ligt bo­stads­om­rå­de”, sä­ger en fö­re­trä­dar­na för grup­pen, To­ny Sjö­ström.

DET ÄR LÄTT att in­stäm­ma. Him­le är för­vis­so in­te öster om mo­tor­vä­gen, där näs­tan ing­et bo­stads­byg­gan­de sker. Men bra nä­ra. Och en bygg­na­tion där in­ne­bär in­te ett nytt för­tät­nings­pro­jekt i den cen­tra­la sta­den som vi ser så många av just nu. Till ex­em­pel i kors­ning­en Eng­el­brekts­ga­tan och Sve­a­ga­tan där en äld­re trä­vil­la i gult (100 år!) och ett i och för sig grått två­vå­nings­hus nu fö­reslås få stry­ka på fo­ten för ett fyravå­nings­hus med 25 lä­gen­he­ter.

Men så är det då detta med kar­tan och verk­lig­he­ten. ”De­ras (byggrup­pens) vi­sion är in­te kom­mu­nens vi­sion, sä­ger Ann-char­lot­te Sten­kil (M). Det stäm­mer allt­så in­te med gäl­lan­de över­sikts­plan. En­ligt den­na är om­rå­det i hu­vud­sak tänkt för nä­rings­verk­sam­het.

Det är be­klag­ligt och bor­de väl än­då gå att rät­ta till (även om det na­tur­ligt­vis kos­tar). Det är in­te märk­ligt att när pla­nen för om­rå­det togs fram så tänk­te man på det som främst lämp­ligt för verk­sam­he­ter.

Men nu är det nya äga­re till mar­ken. Nya idéer pre­sen­te­ras och ef­ter­frå­gan på bo­stä­der i Var­berg är stor. Då bör väl ock­så kom­mu­nen kun­na va­ra med på no­ter­na och åt­minsto­ne sva­ra upp med en se­ri­ös pröv­ning. För varför skul­le det rent prin­ci­piellt in­te va­ra lämp­ligt att byg­ga bo­stä­der i Him­le?

Det är in­te märk­ligt att när pla­nen för om­rå­det togs fram så tänk­te man på det som främst lämp­ligt för verk­sam­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.