PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Ett an­nat ar­gu­ment för Lewins lös­ning är att det skul­le ska­pa en ”stark” re­ge­ring. Nå­ja, en stark re­ge­ring är in­te så myc­ket att hur­ra för om den än­då in­te kan enas in­ternt. För hur ska An­na Kin­berg Bat­ra och Ste­fan Löfven kun­na knå­pa ihop en ge­men­sam re­ge­rings­för­kla­ring?

Upsa­la Nya Tid­ning (lib)

* Det är ett åter­kom­man­de och säll­samt drag hos svens­ka sam­hälls­ex­per­ter, att de verkar va­ra helt blin­da för de vär­den som in­te lig­ger just i cent­rum av skriv­bor­det.

Små­lands­pos­ten (M)

* Sam­ti­digt har hans (Leif Lewin) läsvär­da in­lägg fle­ra tan­ke­väc­kan­de la­ger. Just stra­te­gin att obe­vek­li­gen hål­la fast vid Al­li­an­sen vid för­hand­lings­bor­det kan vi­sa sig myc­ket smart. Löfvens sto­ra dröm om att splitt­ra Al­li­an­sen och på kö­pet få sta­bil makt i kam­ma­ren skul­le då bru­talt spric­ka.

Got­län­ning­en (C)

* Men låt oss först åter­gå till frå­gan som måste bör­ja rik­tas mot stats­mi­nis­tern: Vad är Ste­fan Löfven vil­lig att gå med på för oli­ka re­ge­rings­sam­ar­be­ten? Är han till ex­em­pel be­redd att re­ge­ra till­sam­mans med he­la al­li­an­sen, som Lewin fö­re­slår?

Da­gens Ny­he­ter (ob lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.