In­för in­teg­ra­tions­plikt för ny­an­län­da

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

INTEGRATION. Hur Sve­ri­ge han­te­rar in­teg­ra­tio­nen kom­mer att av­gö­ra om vårt samhälle kan fort­sät­ta va­ra starkt och hål­la ihop. Bland an­nat be­hö­ver be­tyd­ligt tyd­li­ga­re krav på den som kom­mit till Sve­ri­ge och ska byg­ga ett nytt liv här stäl­las. Det be­hövs en in­teg­ra­tions­plikt för ny­an­län­da.

Sam­ti­digt som det går bra för många på ar­bets­mark­na­den får allt­för många ald­rig ens en chans till ett förs­ta jobb. Sve­ri­ges far­li­gas­te klyf­ta är jobb­klyf­tan mel­lan in­vand­ra­re och in­ri­kes föd­da, som mot­sva­rar fler än 100 000 per­so­ner.

För att bry­ta ut­veck­ling­en krävs kraft­ful­la re­for­mer. Bi­dra­gen får ald­rig tillå­tas att tränga un­dan väl­fär­den. Där­för måste jobb­klyf­tan mins­ka och jobb­ska­pan­det stär­kas. Mo­de­ra­ter­na har som mål att hal­ve­ra klyf­tan till 2025 och att minst 500 000 nya jobb ska kun­na växa fram.

JOBBEN ÄR GRUN­DEN till integration. Men integration är ock­så mer än ett ar­be­te. Det hand­lar om språk, att kom­ma in i det svens­ka sam­häl­let och att ve­ta vil­ka vär­de­ring­ar som gäl­ler här – såsom vik­ten av jäm­ställd­het och att he­ders­re­la­te­rat våld och för­tryck är oac­cep­ta­belt.

Där­för be­hö­ver Sve­ri­ge in­fö­ra en in­teg­ra­tions­plikt. Plik­ten ska hand­la om fy­ra tyd­li­ga krav:

100 tim­mars ob­li­ga­to­risk sam­hälls­o­ri­en­te­ring. Sam­hälls­o­ri­en­te­ring­en ska be­ly­sa vik­ten av svens­ka språ­ket, eget ar­be­te samt de rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter som gäl­ler här. Vi vill ock­så för­stär­ka sam­hälls­o­ri­en­te­ring­en från da­gens minst 60 tim­mar till minst 100 tim­mar och in­fö­ra ett sam­hälls­test.

Ut­bild­nings­plikt. Det hand­lar om krav på att ut­bil­da sig och till­go­do­gö­ra sig vis­sa grund­läg­gan­de kun­ska­per.

An­sträng­ning­ar för att lä­ra sig svens­ka för att få per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd. Språ­ket är nyc­keln till att eta­ble­ra sig här. För att kun­na få per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd, för dem ut­an jobb och egen för­sörj­ning, ska det krä­vas att man del­tar ak­tivt i eta­ble­rings­in­sat­ser och där måste un­der­vis­ning i svens­ka all­tid in­gå.

Öka­de ak­ti­vi­tets­krav un­der eta­ble­rings­ti­den samt i för­sörj­nings­stö­det. För den som in­te del­tar el­ler age­rar för att öka sin egen an­ställ­nings­bar­het bör er­sätt­ning­ar och bi­drag sät­tas ned mer än i dag. Och fler som le­ver på bi­drag måste om­fat­tas av ak­ti­vi­tets­krav.

STE­FAN LÖFVEN OCH re­ge­ring­en har un­der lång tid un­derskat­tat in­teg­ra­tions­pro­ble­men. Istäl­let av­veck­las ar­bets­lin­jen och i re­ge­ring­ens vår­bud­get finns knappt någ­ra sats­ning­ar alls på integration. Med en in­teg­ra­tions­plikt kan ar­bets­lin­jen i stäl­let stär­kas, jobb­klyf­tan mins­ka och fler kom­ma in i sam­häl­let.

Eli­sa­beth Svan­tes­son (M)

ar­bets­mark­nads­po­li­tisk ta­les­per­son Jörgen War­born (M)

riks­dags­le­da­mot Hal­lands län

Bild: BER­TIL ENEVÅG ERICSON / TT

INTEGRATION. Jobben är grun­den till integration. Men integration är ock­så mer än ett ar­be­te. Bil­den är från Na­tio­nal­dags­fi­ran­de på Skan­sen i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.