Fort­fa­ran­de skrä­pigt på sopsta­tio­nen

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Jag har skri­vit förr om sopsta­tio­nen ut­med Sand­dy­ne­vä­gen och på­pe­kat ner­skräp­ning­en där.

Det ser ba­ra skrä­pi­ga­re ut för var­je dag, det är fle­ra på Västra gär­det som trött­nat på skrä­pet som vid blå­sigt vä­der fly­ger in i vå­ra träd­går­dar.

Jag kon­tak­ta­de kom­mu­nen om pro­ble­met i dag och fick då upp­gift på att det skul­le stä­das i dag, 10 ju­li, när jag som van­ligt gick för­bi där vid 22-ti­den var det ing­en skill­nad, allt skit låg kvar och fåg­lar­na drog fram skit ur säc­kar­na.

Kal­lar kom­mu­nen det för att stä­da så skul­le jag vil­ja se hur det ser ut i kom­mun­hu­set.

Jag vet att det egent­li­gen in­te är kom­mu­nens sak att stä­da men när vi kom­mer till all­män ner­skräp­ning och mil­jö­kon­se­kvens med att det loc­kar bl a råt­tor så fal­ler det på kom­mu­nens bord i al­la fall.

Thomas

SKRÄP. Det ser ba­ra skrä­pi­ga­re ut för var­je dag vid sopsta­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.