FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om artikeln ”Ing­et system­bo­lag i Ul­la­red”:

Björn Matts­son: Jäv­la pis­sprat! Strömstad har 2 st bu­ti­ker för att norr­män­nen skall kun­na hand­la.vad är skill­na­den är det för Strömstad ha­de gått i kon­kurs ut­an norr­män­nen el­ler vad då?

Joel Sö­der­berg: Jag hål­ler ab­so­lut med dig. I Var­bergs kom­mun fick vi vårt and­ra system­bo­lag när vi var ca 60 000 in­vå­na­re, och jag tror att det är en gans­ka nor­mal rikt­lin­je för system­bo­la­get när det gäl­ler in­vå­na­ran­tal och an­tal system­bo­lag.

Ha­nan Ha­rouky: För­bjud all typ av al­ko­hol/ dro­ger helt! Bort med allt som kan för­stö­ra folks liv.

Las­se Svensson: Li­te kons­tigt att des­sa skäl för att in­te eta­ble­ra gäl­ler i Ul­la­red men in­te i and­ra shop­ping­cent­rum... Kan nå­gon näm­na ett stort shop­ping­om­rå­de i Sve­ri­ge som in­te har ett system­bo­lag??

Clau­dio Car­re­ra: Töcks­fors.

Peter Olaus­son: Skit i det. Åk o köp i tyskland istäl­let. Tycker Gekås ska säl­ja ra­bat­te­ra­de al­ko­hol­re­sor till Tyskland tills system­bo­la­get öpp­nar.

Claes Johansson: Hål­ler med dig Björn det är jäv­la pis­sprat! Tycker al­la i Fal­ken­bergs kom­mun ska hyl­la Ma­rie-lou­i­se Wer­ners­son och he­ja på att Ul­la­red själv­klart ska ha ett system­bo­lag. Upp till kamp!!!

Ru­ne For­sell: Kan dom säl­ja allt an­nat onyt­tigt och som ing­en egent­li­gen be­hö­ver, då kan dom väl säl­ja li­te al­ko­hol ock­så! Dom säl­jer ju ci­ga­ret­ter?!

Fredrik Bengts­son: Be­folk­ning i al­la by­ar 2-3mil ra­die runt Ul­la­red ha­de tjä­nat på ett sy­stem i Ul­la­red istäl­let för åka till när­mas­te stad där det finns. Är det in­räk­nat oxå?

Clau­dio Car­re­ra: Ha­ha som att det skul­le bli bil­li­ga­re ba­ra för att det är Ul­la­red.

Mo­ni­ka Lund­berg: Å här skri­ker de fles­ta över en va­ra som ju mångt o myc­ket är sam­hälls­far­lig o kos­tar oss skat­te­be­ta­la­re ofant­li­ga sum­mor för sjukvård o po­lisin­sat­ser. Skönt att Ul­la­red får va­ra be­fri­at från över­kon­sum­tion.

Gun Bengts­son: Myc­ket

klokt be­slut! Ma­ri­an­ne Sten­kil: Löj­ligt! Är vi med i EU el­ler in­te? Sälj al­ko­hol på Ica o Shell­mac­ken pre­cis som i de fles­ta and­ra EU län­der!

Ma­ri­an­ne Kri­stall­dröm Lars­son: Bra det finns så myc­ket sprit så det be­hövs in­te mer. Bör­ja me­di­te­ra och yo­ga då kom­mer män­ni­skor till verk­lig­he­ten.

An­ders Eriks­son: Åter­i­gen in­ser jag att min mo­tion till part­stäm­man i höst om att av­veck­la mo­no­po­let och in­fö­ra li­cens bu­ti­ker be­hövs.

Ka­ta­ri­na Sund­vall: Vi är nog många som hop­pas på den!

BILD: AN­NA VON BRÖMSSEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.