Sto­ra ut­ma­ning­ar in­om po­li­ti­ken

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Tu­del­ning­en på ar­bets­mark­na­den måste bry­tas och trygg­he­ten i fle­ra ut­an­för­skaps­om­rå­den måste öka. Po­li­sen måste få öka­de re­sur­ser och be­fo­gen­he­ter.

PO­LI­TIK. Det är en tur­bu­lent värld vi le­ver i, bå­de in­ter­na­tio­nellt och här hem­ma. Re­ge­ring­en ri­der på en hög­kon­junk­tur, men är oför­mögen att ut­nytt­ja den för spa­ran­de och lång­sik­ti­ga in­ve­ste­ring­ar.

Jag ser fy­ra sto­ra ut­ma­ning­ar på lång sikt. Det kom­mer att krä­va mo­di­ga po­li­ti­ker med vi­sio­ner. Al­li­an­sen på­bör­ja­de re­san un­der si­na åt­ta år, nu vill vi fort­sät­ta, ef­ter 2018.

1. SKOLAN, här byg­ger vi fram­ti­den. Skolan ska va­ra kom­pen­sa­to­risk, det vill sä­ga att al­la ska ges möj­lig­het att växa oav­sett var man kom­mer ifrån. Skolan är en ar­bets­plats. Det måste stäl­las krav och i al­la led måste vi ha höga för­vänt­ning­ar. Många bris­ter i sitt le­dar­skap, in­te minst rek­to­rer och skol­che­fer som måste få en tyd­li­ga­re roll. Staten bör pe­ka med he­la han­den.

Lä­rar­ut­bild­ning­en måste an­pas­sas mot mer kun­skaps­fo­kus och le­dar­skap. Vi­da­re­ut­bild­ning måste bli ett stå­en­de in­slag, med IT, le­dar­skap och pe­da­go­gik/me­to­dik. Duk­ti­ga coacher måste ut i skolan, ett fram­gångsre­cept för många län­der. Kol­le­gi­alt lä­ran­de, bor­de re­dan va­rit en själv­klar­het.

2. IN­TEG­RA­TIO­NEN, Sve­ri­ge väx­er re­jält. Många har kom­mit till Sve­ri­ge. Lyc­kas vi, kom­mer Sve­ri­ge att ut­veck­las bätt­re än många eu­ro­pe­is­ka län­der. Det gäl­ler att sän­ka trösklar, men ock­så att stäl­la krav. Det måste bli en trap­pa in i Väl­färdssve­ri­ge. Tu­del­ning­en på ar­bets­mark­na­den måste bry­tas och trygg­he­ten i fle­ra ut­an­för­skaps­om­rå­den måste öka. Po­li­sen måste få öka­de re­sur­ser och be­fo­gen­he­ter.

3. VÄL­FÄR­DEN kom­mer att sät­tas på väl­digt hår­da prov. Hur ska vi kla­ra av, att via skat­ten be­ta­la för allt det vi är va­na vid och in­te minst att ta hand om de som in­te har möj­lig­het till egen för­sörj­ning.

Jag tror att det krävs nytänk. Vi måste sti­mu­le­ra mer eget spa­ran­de, för fram­ti­den. Den of­fent­li­ga sek­torn kan ef­fek­ti­vi­se­ras, pre­cis som den pri­va­ta sek­torn. Po­li­ti­ken ska be­stäl­la och kon­trol­le­ra, den be­hö­ver in­te skö­ta allt och ”pro­du­ce­ra”. Detta gäl­ler sko­la, väg­håll­ning, bygg­na­tion, äldre­vård och sjukvård, för att näm­na någ­ra om­rå­den. Där­för är de­bat­ten om vinst­dri­van­de fö­re­tag in­om väl­fär­den den mest kor­ka­de de­bat­ten vi haft se­dan det ra­di­ka­la för­sla­get om lön­ta­gar­fon­der.

4. DE­MO­KRA­TIN, den kom­mer att sät­tas på prov. In­te ba­ra ge­nom ex­tre­mis­ter på väns­ter- och hö­ger­kan­ten. Ut­an ock­så ge­nom att allt fär­re väl­jer att en­ga­ge­ra sig po­li­tiskt. Detta är ett re­ellt hot, al­la par­ti­er får fär­re med­lem­mar. Vem ska bli po­li­ti­ker i fram­ti­den? Den­na ut­ma­ning är något som vi al­la bor­de dis­ku­te­ra mer, in­om al­la par­ti­er och mel­lan par­ti­er. riks­dags­le­da­mot, Hal­land

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.