MILJONRULLNING 1CYKELKOMMUNEN

I kom­mu­nens nya cy­kel­plan sik­tas det på fler för­bin­del­ser bå­de i sta­den och på lands­byg­den. Fo­kus lig­ger på att ung­do­mar och ar­be­ta­re ska få bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för att ta två­hju­ling till sko­la och jobb. Men det kos­tar att väx­la upp – no­tan kan ham­na p

Hallands Nyheter - - Varberg - LOTTA OLS­SON lotta.ols­son@hn.se

Förr om åren bygg­de man bå­de Cre­scent och Monark på lö­pan­de band i Var­berg. Nu vill kom­mu­nen i stäl­let att sta­den ska pro­du­ce­ra cy­klis­ter i sto­ra lass. I dag står re­sor med cy­kel för en dryg ti­on­del av al­la re­sor, år 2030 ska var fem­te re­sa ske med cy­kel. I tio år har hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en haft en plan för att främ­ja cyklan­det i sta­den och vid års­skif­tet god­kän­des en ny va­ri­ant som sträc­ker sig till och med 2020.

– Pla­nen är del av en stör­re stra­te­gi i kom­mu­nen. För att få till ett håll­bart tra­fik­sy­stem så måste cy­keln va­ra ett at­trak­tivt val när det gäl­ler till­gäng­lig­het och sä­ker­het. Cy­keln står ju re­dan på eg­na me­ri­ter vad gäl­ler häl­sa, pris och fram­kom­lig­het, sä­ger Samu­el Lindh (MP). Han är le­da­mot i hamn- och ga­tu­nämn­den och en av de po­li­ti­ker som god­kän­de pla­nen.

KOM­MU­NENS AMBITION ÄR att job­ba på fle­ra ni­vå­er för att få var­ber­gar­na att sad­la om. Det hand­lar bland an­nat om att in­for­me­ra ge­nom oli­ka ty­per av kam­pan­jer och att un­der­lät­ta för de som cyklar ge­nom tyd­lig skylt­ning, till­gäng­li­ga cy­kel­pum­par och säk­ra par­ke­rings­möj­lig­he­ter. Kost­nads­mäs­sigt är det där­e­mot främst de oli­ka sträc­kor där man vill byg­ga om och byg­ga ut cy­kel­vä­gar som gör an­språk på för­valt­ning­ens bud­get.

I PLA­NEN FINNS en grov upp­skatt­ning på vad de oli­ka åt­gär­der­na kom­mer att kos­ta: mel­lan 52 mil­jo­ner och 65 mil­jo­ner kro­nor. Samu­el Lindh (MP) sä­ger att det än­då är li­te peng­ar om man jäm­för med bil­tra­fi­kens kost­na­der.

– Visst kan man byg­ga bil­vä­gar så att fler kan kö­ra bil men cy­ke­lin­fra­struk­tur kos­tar ju en bråk­del av bil­mot­sva­rig­he­ten. Så för kom­mu­nens eko­no­mi är det ju att täl­ja

guld om fler cyklar, sä­ger han.

Tan­ken är att cy­kel­sträc­kor­na som an­läggs främst ska fun­ge­ra för pend­ling till sko­lor och ar­bets­plat­ser. På vis­sa håll in­ne­bär det att man län­kar ihop le­der med varand­ra för att un­der­lät­ta.

ETT FÖRSLAG ÄR bred­dan­det av en cy­kel­väg mel­lan sjuk­hu­set och Ös­ter­le­den som för­enklar pend­ling­en. I and­ra de­lar av kom­mu­nen slår man på stort och fö­re­slår helt nya cy­kel­vä­gar för att för­bätt­ra kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan oli­ka or­ter och sto­ra ar­bets­plat­ser. En led mel­lan Bua och Li­ma­bac­ka är i start­gro­par­na, något som bo­en­de i om­rå­det har ef­ter­frå­gat länge. Främst för barn som cyklar till och från skolan och för al­la de ar­be­ta­re som pend­lar till Ring­hals och Söd­ra Cell.

– FÖR­HOPP­NINGS­VIS KAN cy­kel­pla­nen le­da till att det känns trev­ligt att cyk­la. Se­dan tror jag ock­så att en sak som många upp­skat­tar med att bo i Var­bergs kom­mun är att det in­te är en stor­stad med bul­ler och av­gas. Här får plat­ser präglas av män­ni­skor, in­te bi­lar, sä­ger Samu­el Lindh (MP).

Vil­ka de­lar av pla­nen som blir verk­lig­het fram­ö­ver och vad det får kos­ta be­ror på kom­mu­nens bud­get och vad po­li­ti­ker­na i hamn- och ga­tu­nämn­den be­slu­tar.

ÄVEN OM NÄMNDEN har god­känt pla­nen ska var­je pro­jekt som ryms däri rös­tas ige­nom för sig. Där­till är det många vägrem­sor ut­an­för cen­tra­la Var­berg som sköts av Tra­fik­ver­ket. Då krävs ett re­gi­o­nalt god­kän­nan­de för ett pro­jekt. I dags­lä­get är det ba­ra ett förslag som kom­mer ge­nom­fö­ras längs lands­vä­gar för­u­tom le­den mel­lan Bua och Li­ma­bac­ka. Längs med Väst­kust­vä­gen ska det byg­gas en ny cy­kel­väg mel­lan Ås och Stran­ninge.

– Väg­hål­lar­an­sva­ret blir ju of­ta ett pro­blem där­för att kom­mu­nen in­te kan gå in wpå nå­gon an­nans mark el­ler egen­dom. Det be­grän­sar vå­ra möj­lig­he­ter men vi från hamn- och ga­tu­nämn­den för­sö­ker verk­li­gen på­ta­la be­ty­del­sen av cy­kel­vä­gar ut­an­för cent­rum, sä­ger Samu­el Lindh (MP).

Bil­der: AN­NI­KA KARLBOM GRAFIK: DA­VID KALITZKI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.