Eva Win­berg

Hallands Nyheter - - Varberg -

65, pen­sio­när, Er­lands­går­den,

cyk­la­de till job­bet var­je dag i 44 år.

* Varför cyklar du?

– Nu är det ju mest som mo­tions­cyk­ling och som av­kopp­ling. Och för att ta sig runt i stan.

* Hur tycker du det fun­ge­rar att cyk­la i kom­mu­nen?

– Jag tycker det finns bra cy­kel­vä­gar. Men vid de många kors­ning­ar­na så är det vik­tigt att ha upp­sikt och lik­som få kon­takt med bil­fö­ra­ren. Se­dan kan jag tyc­ka att det vo­re bra om det fanns en så­dan vit mar­ke­ring så att man såg upp­del­ning­en mel­lan gång­väg och cy­kel­väg.

* Vad tycker du om för­sla­get att bred­da cy­kel­ba­nan mel­lan sjuk­hu­set och Ös­ter­le­den?

– Jag tycker fak­tiskt att det är bra som det är, och det här är nog den sträc­ka jag cyklar of­tast. Men det är ju myc­ket folk som cyklar här, så det kan väl va­ra bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.