Ma­rie Lindh

Hallands Nyheter - - Varberg -

50, kon­to­rist, Bua,

har all­tid cyk­lat myc­ket och cyklar till och från job­bet i Bua.

Varför cyklar du?

- Jag cyklar in­te långt så of­ta men här i Bua tycker jag att det är så him­la onö­digt att ta bi­len. Så här cyklar jag över­allt.

Hur tycker du det fun­ge­rar att cyk­la i kom­mu­nen?

- Jag tycker det är helt okej här i Bua, det är mest här jag cyklar. Men det skul­le ju va­ra bra med fler cy­kel­ba­nor även om det blir bätt­re och bätt­re. De har sänkt has­tig­he­ten här in­ne i Bua och de byg­ger ju fler cy­kel­ba­nor he­la ti­den.

Vad tycker du om att det ska byg­gas en ny cy­kel­väg mel­lan Bua och Li­ma­bac­ka?

- Det är ju väl­digt bra ef­tersom bar­nen cyklar där till skolan i Värö­bac­ka. Det känns läs­kigt just nu, att bar­nen måste cyk­la på en så stor väg där de kör så fort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.