Ste­fan Al­mér

Hallands Nyheter - - Varberg -

47, per­so­nal­chef, Var­berg, har täv­lingscyk­lat se­dan ton­å­ren. * Varför cyklar du? - Det har va­rit en trä­nings­form så länge jag kan min­nas. Jag har of­ta trä­nat med cy­keln för att kom­ma i form för and­ra spor­ter.

* Hur tycker du det fun­ge­rar att cyk­la i kom­mu­nen? – Jag tycker det fun­ge­rar gans­ka bra, det finns en bra bland­ning av små­vä­gar, stör­re vägar och cy­kel­vä­gar. Och fi­na sling­or in mot sko­gen. För mig hand­lar det mer om att cy­klis­ter och bi­lis­ter ska sam­sas, det kan bli läs­kigt an­nars. Vi med ra­cer­cy­kel hål­ler oss of­ta på bil­vä­gen ef­tersom att vi skräm­mer de som cyklar el­ler går på van­li­ga cy­kel­ba­nor.

* Vad tycker du om att det ska byg­gas en ny cy­kel­väg mel­lan Ås och Stran­ninge? – Det är nog jät­te­bra för sä­ker­he­ten, här skul­le man ju in­te släp­pa ut si­na barn när det är så myc­ket tra­fik. Jag öns­kar över­lag att det fanns fler cy­kel­vä­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.