Con­ny Svensson

Hallands Nyheter - - Varberg -

45, ar­bets­le­da­re, Äckre­går­den, cyklar re­gel­bun­det till och från job­bet se­dan 15 år.

* Varför cyklar du?

- Jag pend­lar till och från job­bet åt­minsto­ne en, två gång­er i vec­kan. Det är så him­la skönt att kom­ma ut.

* Hur tycker du det fun­ge­rar att cyk­la i kom­mu­nen?

- Det är lätt­cyk­lat, tycker jag. Man tar sig lätt och smi­digt ge­nom stan. Fler bor­de pro­va det!

* Vad tycker du om för­sla­get att bred­da cy­kel­ba­nan mel­lan Trön­ninge och Vär­na­mo­vä­gen? - Jag tycker re­dan att det är bra att cyk­la här. Men ja, varför in­te. Det får väl fler att cyk­la. Jag tror att det finns många som kan gö­ra det om man ba­ra viss­te hur smi­digt det är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.