Lou­i­se Vi­delyck häm­tar sin de­sign från na­tu­ren

Hallands Nyheter - - Varberg -

Hen­nes möns­ter säljs i he­la värl­den. Men för var­bergs­bor är hon kans­ke mest känd för ty­get med de­tal­jer från kust­land­ska­pet. Lou­i­se Vi­delyck har ett sär­skilt starkt band till na­tu­ren.

Växt­ligt, gra­fiskt och lek­fullt. När Lou­i­se Vi­delyck be­skri­ver sin stil är det svårt att sät­ta en tyd­lig eti­kett.

– Min styr­ka är att jag är väl­digt bred. Jag kan job­ba in­om fle­ra gen­rer och är för ny­fi­ken för att hål­la mig till en stil, sä­ger hon.

FÖR TILLFÄLLET JOB­BAR hon med ett li­te an­norlun­da upp­drag. I en verk­stad i Var­berg har hon hand­må­lat ett fler­tal hin­der som ska in till fi­nal­ba­nan i ridsport-em i Gö­te­borg. Bom­mar, plank och in­fång­a­re – det som hål­ler hind­ret up­pe – får uni­ka for­mer och fär­ger. Men vil­ka te­man Lou­i­se har job­bat med kan hon in­te av­slö­ja ef­tersom det rå­der sek­re­tess på de­sig­nen.

– Jag må­lar på fri­hand ut­i­från mi­na skis­ser och vet egent­li­gen in­te ex­akt hur det kom­mer bli. Men det är jät­te­ro­ligt att få gö­ra något an­norlun­da som in­te ska tryc­kas. Det känns li­te mer ar­tis­tiskt, sä­ger hon.

I VAN­LI­GA FALL ri­tar hon möns­ter främst för hem­tex­tili­er och mat­tor, men ibland även ta­pe­ter. Störs­ta in­spi­ra­tions­käl­lan har all­tid va­rit na­tu­ren. Mor­mor och mor­far ha­de ett hus i Lä­jet, där fa­mil­jen se­dan bygg­de nytt hus. Som barn häng­de hon på klip­por­na och fis­ka­de krab­bor var­je som­mar. Hon un­der­sök­te mos­sa, ploc­ka­de ny­pon­ro­sor och har knappt mis­sat ett av­snitt av SVT:S na­tur­pro­gram ”Ett med na­tu­ren” som sän­des på 80- och 90-ta­let. Att kän­na, luk­ta och sma­ka har va­rit ett sätt att upp­täc­ka.

– Det lå­ter kans­ke kons­tigt men jag kan tit­ta mig om­kring i na­tu­ren och så vet jag hur allt sma­kar. Det är en oa­nad ta­lang, men jag har sma­kat på allt när jag var barn, skrat­tar hon.

Klip­por­na bor­tan­för små­båts­ham­nen i Lä­jet är fort­fa­ran­de en plats hon be­sö­ker så fort hon får chan­sen, gär­na till­sam­mans med bar­nen. Det blir även ut­flyk­ter till sko­gen, men tyvärr in­te li­ka of­ta som hon öns­kar.

– Jag för­sö­ker fin­na stun­der­na att kom­ma ut. Jag blir så starkt känslo­mäs­sigt på­ver­kad av na­tu­ren. Om jag ser något vac­kert kan jag kän­na mig rörd, men jag blir ock­så lugn och glöm­mer bort ti­den.

I VARBERGSMÖNSTRET HAR hon ve­lat fånga sin egen som­mar­käns­la av Var­berg. Ham­nen och fis­ke­bo­dar­na i Lä­jet. fäst­ning­en, kall­bad­hu­set,

Li­te om: Lou­i­se Vi­delyck

Yr­ke: Möns­ter­de­sig­ner och pro­dukt­form­gi­va­re Bor: Var­berg Ål­der: 40 Fa­milj: Tvil­ling­ar­na Ol­le och Al­fred, snart 10 år Om sport: Jag har all­tid va­rit en täv­lings­män­ni­ska. För­ut var det häs­tar som jag trä­na­de och täv­la­de. Nu spe­lar jag pa­del­ten­nis någ­ra gång­er i vec­kan och har även bör­jat täv­la så smått. Om Hal­land: Det är en stor för­mån att det lig­ger pre­cis vid kus­ten, men ock­så så nä­ra till sko­gen och lan­det. Om fram­ti­den: Jag har dessvär­re ing­en träd­gård att va­ra i, men det är ett mål att skaf­fa hus el­ler egen täp­pa igen och att fort­sät­ta ut­veck­la mitt fö­re­tag.

Sub­be fyr och na­ken­ba­det är någ­ra av de­tal­jer­na. Det är det en­da mönst­ret hon valt att be­hål­la för sig själv. Lou­i­se be­skri­ver det som na­i­vis­tiskt. Re­na for­mer, tid­löst och klas­siskt.

– Jag hop­pas att man ska kun­na hit­ta sin egen fa­vo­rit­de­talj i mönst­ret.

AGNES KÅGSTRÖM agnes.kagstrom@hn.se

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

FÄRGSTARKT. Mönst­ret på bil­den har bland an­nat sytts upp som scen­klä­der åt Ro­byn.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

VARBERGSMÖNSTRET. Nu finns det på kud­dar, bric­kor, tyg­kas­sar och som me­ter­va­ra, men Lou­i­se hop­pas att det kan tryc­kas på fler pro­duk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.