Vak­nar in­te om Ring­hals lar­mar

Hallands Nyheter - - Varberg - ELLINOR SVENSSON ellinor.svensson@hn.se

Pro­blem med falsklarm för någ­ra år se­dan gjor­de att folk kas­ta­de ut si­na så kal­la­de Ring­halslarm. De fick nya lar­m­ap­pa­ra­ter, men skep­si­sen stan­na­de kvar. An­na Teng­gren i Värö­bac­ka för­va­rar lar­met i för­rå­det. – Jag li­tar in­te på att den in­te kom­mer sän­da ut falsklarm mitt i nat­ten.

Rds-mot­ta­gar­na, i folk­mun kal­lat ”Ring­halslar­met” ska fin­nas i al­la hem i den så kal­la­de in­re zo­nen, ett om­rå­de cir­ka 12 kilo­me­ter från kärn­kraft­ver­ket. Tan­ken är att väc­ka och var­na om den sto­ra olyc­kan skul­le va­ra fram­me.

FÖR NÅG­RA ÅR se­dan var det pro­blem med mot­ta­gar­na då folk blev väck­ta mitt i nat­ten av ”falsklarm”, larm som in­te ha­de med kärn­kraft­ver­ket att gö­ra. Detta ska­pa­des en viss ir­ri­ta­tion hos de bo­en­de.

– Vi ha­de ett pro­blem för­ut att folk stop­pa­de un­dan den och det är in­te bra om det skul­le hän­da någon­ting. Men vi hop­pas al­la an­vän­der de nu, sä­ger Mar­cus Johansson, kris­kom­mu­ni­ka­tör på läns­sty­rel­sen.

HAN SÄ­GER ATT de nya mot­ta­gar­na in­te ska kun­na sän­da ut falsklarm där­för att man an­vän­der sig av en spe­ci­fik kod.

– Vi kun­de in­te ga­ran­te­ra att folk in­te skul­le bli väck­ta mitt i nat­ten. Men de nya ska fun­ge­ra fel­fritt, jag har in­te fått in kla­go­mål om falsklarm se­dan vi byt­te, sä­ger han.

Mats Lars­son som äger fö­re­ta­get Mats ra­dio TV i Värö­bac­ka be­rät­tar att det är väl­digt många som har kas­tat ut si­na mot­ta­ga­re. Även de nya.

– Jag tror att folk fort­fa­ran­de är li­te skep­tis­ka och det är li­te krång­ligt. De li­tar in­te hel­ler på att de ska fun­ge­ra som de ska ef­tersom de gam­la fun­ge­ra­de så då­ligt, sä­ger Mats Lars­son.

Han själv har in­te hel­ler på sitt larm, men av en an­nan an­led­ning.

– Jag kän­ner in­te något rik­tigt be­hov av den. Jag är trygg med lo­kal­ra­di­on och larm­sy­ste­met He­sa Fredrik, sä­ger han.

MAR­CUS JOHANSSON PÅ läns­sty­rel­sen me­nar att det är ett be­kym­mer om folk fort­fa­ran­de in­te har ap­pa­ra­ter­na in­kopp­la­de.

– Vi har ju ing­en sta­tis­tisk på hur många det är som har kopp­lat in sin mot­ta­ga­re. Vår skyl­dig­het är att till­han­da­hål­la de här ap­pa­ra­ter­na men se­dan har var­je in­di­vid ett eget an­svar att se till så att den an­vänds så den ska, sä­ger han.

AN­NA TENG­GREN I Värö­bac­ka är fort­fa­ran­de skep­tisk till det nya lar­met. Hon sä­ger att falsklar­men är anledningen till att de in­te har haft på sin mot­ta­ga­re på över ett år.

– Vi tycker den är ir­ri­te­ran­de. Den star­tar li­te när den vill och det är in­te så op­ti­malt att testet körs kloc­kan 19.00 på kväl­len, när man har barn som ska so­va, sä­ger hon.

Hon ha­de över­vägt att an­vän­da den om det in­te ha­de va­rit tes­ter så of­ta och om läns­sty­rel­sen kun­de för­säk­ra att det in­te kom­mer att ske någ­ra falsklarm.

– Jag tror in­te de kan va­ra helt säk­ra, kol­la ba­ra på det som hän­de i Stock­holm. Och händer det någon­ting på kärn­krafts­ver­ket så hin­ner man än­då in­te, då är det re­dan kört.

Bild: ELLINOR SVENSSON

LEKSAK. När HN kom­mer på be­sök ploc­kas Ring­halslar­met fram ur för­rå­det så att Char­les kan le­ka med den. – Sen åker den ner igen, sä­ger An­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.