Fak­ta: Rds-mot­ta­ga­re

Hallands Nyheter - - Varberg - Käl­la: LÄNS­STY­REL­SEN

* RDS (Ra­dio Da­ta Sy­stem) är en ap­pa­rat som bo­en­de i om­rå­det kring Ring­hals får av Läns­sty­rel­sen i Hal­land.

* Rds-ap­pa­ra­ten ska en­dast lar­ma om det händer något vid kärn­kraft­ver­ket.

* Får du ett larm ska du stan­na in­om­hus, stänga dör­rar, föns­ter och ven­ti­la­tion och lyss­na på ra­di­on för att få mer in­for­ma­tion.

* Är du in­te hem­ma vid even­tu­ellt larm, lyss­na på Sve­ri­ges Ra­dio och kol­la SVTS som har an­svar att spri­da VMA (Vik­tigt Med­de­lan­de till All­män­he­ten). Även myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap och Sos-alarm var­nar och in­for­me­rar om Vma-larm.

* Mot­ta­ga­ren tes­tas förs­ta helg­fria mån­da­gen i må­na­der­na mars, ju­ni, sep­tem­ber och de­cem­ber må­nad, sam­ma da­gar som He­sa Fredrik men kloc­kan 19:00.

* Bor du in­om den in­re be­red­skaps­zo­nen och sak­nar en mot­ta­ga­re kan du kon­tak­ta Läns­sty­rel­sen i Hal­lands län.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.