Stor brist på bo­stä­der i Hal­land

Hallands Nyheter - - Nyheter - DA­NI­EL PAULS­SON 010-471 51 50 dp@hn.se

Hal­land väx­er med tu­sen­tals in­vå­na­re var­je år, och åt des­sa krävs nya bo­stä­der. Störst tryck är det på cen­tral­or­ter­na och frå­gan är om kom­mu­ner­na kla­rar att vän­da tren­den med nu­va­ran­de bygg­takt.

Läns­sty­rel­sen slår nu fast i en ny rap­port (Bostads­mark­na­den 2017, Hal­lands län) att det i lä­net år­li­gen be­hövs byg­gas 25003000 lä­gen­he­ter den när­mas­te ti­den.

För­ra året öka­de be­folk­ning­en i lä­net med 5 500 per­so­ner. Det mot­sva­rar en ök­ning med 1,8 pro­cent, vil­ket är något hög­re än riks­snit­tet. Tren­den har va­rit steg­ran­de se­dan 2013, en upp­gång som bo­stads­byg­gan­det in­te hål­lit jäm­na steg med.

I samt­li­ga kom­mu­ner i lä­net rå­der det nu bo­stads­brist, Hyl­tes gles­bygd un­dan­ta­get. Bostads­bris­ten har vis­ser­li­gen va­rit på­tag­lig un­der de se­nas­te tio åren, men bli­vit mer akut de två se­nas­te.

LÄNS­STY­REL­SEN SLÅR NU fast i en ny rap­port (Bostads­mark­na­den 2017, Hal­lands län) att det i lä­net år­li­gen be­hövs byg­gas 2500-3000 lä­gen­he­ter den när­mas­te ti­den. För­ra året fär­dig­ställ­des knappt 1500 lä­gen­he­ter, varav knappt en tred­je­del var hy­res­rät­ter – all­de­les för li­te en­ligt rap­por­ten.

”Ett till­skott på 454 hy­res­rät­ter för 2016 i ett län som Hal­land med en så­dan till­växt och en så­dan ut­ta­lad lång­va­rig brist på hy­reslä­gen­he­ter är in­te till­räck­ligt”, skri­ver läns­sty­rel­sen.

Hy­res­rätt bru­kar fram­hål­las som en vik­tig bo­en­de­form för ett väl­må­en­de samhälle. Vik­tigt, dels för att män­ni­skor ska vå­ga ta chan­sen att flyt­ta från and­ra de­lar lan­det om de er­bjuds jobb i kom­mu­nen, och dels för unga och and­ra män­ni­skor som sak­nar eko­no­min att kö­pa sig ett bo­en­de.

I Halmstad om­fat­tas be­ho­vet fram­förallt av mind­re hy­reslä­gen­he­ter om två rum och kök. Hos Halm­stads kom­mu­na­la bo­stads­bo­lag (HFAB), som står för un­ge­fär hälf­ten av hy­res­be­stån­det i sta­den, är kö­ti­den för en lä­gen­het i snitt minst åt­ta år. Där­med bör­jar Halmstad när­ma sig de kö­ti­der som an­nars åter­finns i stör­re svens­ka stä­der. Kom­mun­råd Ber­til An­ders­son (S) an­ser att det är hög tid för sta­den att vak­na.

– Vi måste in­se att vi in­te läng­re är en små­stad, vi är en at­trak­tiv väx­an­de kom­mun. Men ska sta­den va­ra at­trak­tiv måste det fin­nas bo­stä­der. Vi har en bra hög­sko­la. Många kans­ke skul­le vil­ja stan­na kvar i Halmstad ef­ter att de stu­de­rat, men har då in­te har möj­lig­he­ten, sä­ger han och tilläg­ger:

– Det är ett pus­sel som ska gå ihop med ar­be­te, bo­stad och kom­mu­nal­ser­vice. Det sker en ef­ter­släp­ning. Jag kän­ner att man in­te rik­tigt har för­stått att Halmstad nu väx­er for­ta­re är man trod­de för tre­fy­ra år se­dan.

I kom­mun­hu­set no­te­rar man (Hand­lings­pro­gram för bo­stads­för­sörj­ning 2016-2030) flyk­tingoch an­hö­ri­gin­vand­ring som en or­sak bakom be­folk­nings­ök­ning­en i kom­mu­nen. Progno­sen ser ut att kun­na skri­vas ner läng­re fram.

Men man ser ock­så att det sker en för­yng­ring av be­folk­ning­en: fler barn­fa­mil­jer än ti­di­ga­re sö­ker sig till Halm­stads kom­mun. Unga fa­mil­jer väl­jer ock­så att i hög­re ut­sträck­ning är ti­di­ga­re stan­na kvar i de cen­tra­la de­lar­na av sta­den även ef­ter att de har fått barn. Sam­ti­digt fort­sät­ter grup­pen äld­re, över 85 år, att växa. Det stäl­ler krav på fler äldre­an­pas­sa­de spe­ci­al­bo­stä­der.

EN­LIGT LÄNSSTYRELSENS pro­gnos kom­mer bostads­bris­ten att va­ra fort­satt rå­dan­de un­der de tre när­mas­te åren, oav­sett kom­mu­nens för­sök att hål­la jäm­na steg. Kom­mun­full­mäk­ti­ge an­tog i vint­ras ett pro­gram som sik­tar på att byg­ga 750 bo­stä­der år­li­gen fram till 2025. Men Ber­til An­ders­son me­nar att an­sat­sen in­te är till­räck­lig.

– I Halmstad har vi en be­folk­nings­ök­ning på över 1500 män­ni­skor om året som det ser ut just nu. Vi har re­dan en bo­stads­brist, in­te minst när det gäl­ler ung­do­mar. Då får man spän­na bå­gen li­te mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.