Gröna bäd­dar på Äsk­hult som förr

KUL­TUR­ARV: OD­LING PÅ GAM­MAL­DAGS SÄTT UT­AN VÄXTGIFTER I Äskhults by går allt i stil­la lunk men gröns­kan väx­er så att det kna­kar. Nu är de gam­la kål­går­dar­na åter­uppli­va­de.

Hallands Nyheter - - Nyheter - Camilla Hents­chel 010-471 50 10 ∙ camilla.hents­chel@hn.se

I vå­ras tog Em­ma John­son och Peter Blaz­quez på Em­ma John­son träd­gårds­de­sign i Var­berg över od­ling­ar­na i Äskhults by ut­an­för Kungs­bac­ka. De ha­de då vun­nit upp­hand­ling­en hos kom­mu­nen och för­val­tar nu od­ling­ar­nas upp­bygg­nad i tre år fram­åt. Äskhults by, som egent­li­gen är fy­ra går­dar, är ge­nu­int be­va­ra­de som ett kul­tur­arv från 1800-ta­let men med anor från 1600-ta­let. För­mod­li­gen har det fun­nit män­ni­skor här myc­ket läng­re än så.

– Det finns spår och läm­ning­ar på plat­sen som går till­ba­ka tu­sen­tals år, sä­ger Peter Blaz­quez.

på be­sök är han i full färd med att slå grä­set med lie, ett tidsö­dan­de och fy­siskt ar­be­te som sam­ti­digt är ro­gi­van­de.

– Man går in i sig själv och får ett lugn när man ar­be­tar här, me­to­diskt men än­då med ett stort lugn, för­kla­rar Peter Blaz­quez.

Till­sam­mans med sin fru Em­ma och Ce­ci­lia Lig­nell job­bar han för att åter­stäl­la od­ling­ar­na i byn så som de en gång kan ha sett ut. Det är köks­träd­går­dar, de så kal­la­de kål­går­dar­na, po­ta­tis­land och mull­bän­kar. Mull­bän­kar­na lig­ger i an­slut­ning till stu­gor­na och in­ne­hål­ler ör­ter och kryd­dor som an­vän­des bå­de för smak­sätt­ning men ock­så me­di­ci­nalt. Nu finns här libb­stic­ka, sal­via, la­ven­del, och tim­jan. Hum­lor och and­ra in­sek­ter sur­rar och det dof­tar gott av tim­jan vid den sten­sat­ta mull­bän­ken ut­an­för en av stu­gor­na.

– Förr i ti­den plan­te­ra­de man of­ta libb­stic­ka nä­ra yt­ter­dör­ren för att hål­la bor­ta otyg, sä­ger Ce­ci­lia Lig­nell och pe­kar på en hög växt med oan­sen­li­ga gu­la blom­mor.

så långt det går som det gjor­des på 1800-ta­let. Inga be­kämp­nings­me­del får an­vän­das, in­te ens eko­lo­gis­ka och inga till­sat­ser får kom­ma ut­i­från. När det är be­sö­ka­re på går­den får in­te hel­ler någ­ra mo­der­na ma­ski­ner va­ra igång.

– Det kan först kän­nas tufft att in­te få an­vän­da hjälp­me­del men ef­ter ett tag mär­ker man för­de­lar­na med en lie, sä­ger Peter Blaz­quez.

Han och hans fru Em­ma bod­de och ver­ka­de ti­di­ga­re i Lon­don in­nan de flyt­ta­de till Var­berg.

”Man går in i sig själv och får ett lugn när man ar­be­tar här, me­to­diskt men än­då med ett stort lugn” PETER BLAZ­QUEZ

ska bli så au­ten­tiskt som möj­ligt har länsstyrelsens ex­per­ter dra­git fram fak­ta och un­der­lag men en hel del får od­lings­tea­met själ­va fun­de­ra över.

En svå­rig­het är att in­te myc­ket om od­ling­ar­na finns do­ku­men­te­rat.

– Vi tror att det kan be­ro på att det här var ett ar­be­te som främst ut­för­des av kvin­nor och barn och där­för in­te an­sågs så vik­tigt, sä­ger Peter Blaz­quez.

FÖR ATT DET

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

Eme­lie Jans­son Sjögren och Ida Cro­nell som job­bar på går­den är kläd­da som på 1800-ta­let för att på ett tids­ty­piskt sätt åter­ska­pa li­vet på går­den. Skyl­tar­na i mull­bän­kar­na är för att un­der­lät­ta för be­sö­kar­na.

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

ODLINGSTEAM. Ce­ci­lia Lig­nell och Peter Blaz­quez job­bar till­sam­mans med kål­går­dar­na och mull­bän­kar­na i Äskhults by.

DJUR OCH MÄN­NI­SKOR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.