Be­ru­sad äga­re vid in­spek­tion

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LENA LYXELL 010-471 52 68 lena.lyxell@hn.se

En på­ver­kad ser­ve­rings­an­sva­rig per­son, fle­ra fall av bris­ter i per­so­nal­lig­ga­ren och en över­för­fris­kad gäst. Det är re­sul­ta­tet av den se­nas­te kol­len av kro­gar och ser­ve­ring­ar i Fal­ken­berg.

Per­so­nal från po­li­sen, skat­te­ver­ket och so­ci­al­för­valt­ning­en, sam­man­lagt sex per­so­ner, gjor­de ny­li­gen en in­spek­tion på tolv ser­ve­rings­stäl­len i Fal­ken­bergs kom­mun. Un­der nio tim­mar granska­des kro­gar­nas kas­sa­re­gis­ter, per­so­nal­lig­ga­re, de ser­ve­rings­an­sva­ri­gas kun­ska­per om ser­ve­rings­till­stån­den och gäs­ter­nas nyk­ter­het.

– Det är klart att det ly­ser myn­dig­hets­per­so­ner om oss när vi kli­ver in. Vi har en bra di­a­log med dem som job­bat länge, men de som är nya blir nog li­te små­ner­vö­sa, sä­ger Lars Lac­ke, om ar­be­tat som till­stånds­hand­läg­ga­re i kom­mu­nen se­dan 2004.

MINST EN GÅNG per år kan krogä­gar­na räk­na med att få be­sök av an­ting­en en­bart per­so­nal från so­ci­al­för­valt­ning­en, el­ler, som i det se­nas­te fal­let, från tre oli­ka myn­dig­he­ter.

– Den ty­pen av stör­re till­syn som vi gjor­de till­sam­mans ny­li­gen gör vi 3-4 gång­er pers år, sä­ger Lars Lac­ke.

Även om det är ord­ning och re­da på de fles­ta kro­gar­na och re­stau­rang­er­na är in­te allt som det ska. Hos sex av de tolv grans­ka­de stäl­le­na upp­täck­tes bris­ter. I vis­sa fall var det kas­sa­han­te­ring och kas­sa­in­slag­ning som in­te sköt­tes på rätt sätt och en av ser­ve­ring­ar­na läm­na­de in­te kvit­to till kun­der­na.

TVÅ KRO­GAR HA­DE in­te re­gi­stre­rat sitt kas­sa­re­gis­ter hos skat­te­ver­ket. I fle­ra fall var per­so­na­len in­te re­gi­stre­rad i lig­ga­ren. Den grövs­ta för­se­el­sen gjor­de en äga­re som ock­så är den som har ser­ve­rings­till­stån­det på en av de be­sök­ta kro­gar­na. Hen var be­ru­sad. Det fick till följd att ser­ve­ring­en stäng­de.

– Att en per­son som ser­ve­rar al­ko­hol är be­ru­sad när vi kom­mer på in­spek­tion är ovan­ligt. Det händer in­te ens en gång per år. Men när det hän­de ser vi all­var­ligt på det, för­kla­rar Lars Lac­ke.

Nu görs en ut­red­ning av krogä­ga­ren och hens verk­sam­het. Det finns tre tänk­ba­ra på­följ­der; en er­in­ran, en var­ning, el­ler ett åter­kal­lat ser­ve­rings­till­stånd.

– Jag gör en ut­red­ning som jag läm­nar till so­ci­al­för­valt­ning­ens ar­bets­ut­skott. Där fat­tas be­slut om på­följ­den, sä­ger Lars Lac­ke.

– En per­son som är be­ru­sad när den ser­ve­rar al­ko­hol på en re­stau­rang är in­te en per­son som chan­sar. Det är en män­ni­ska som har ett pro­blem. Som kom­mu­nan­ställd kan jag er­bju­da hjälp med att för­med­la kon­takt med be­ro­en­de­en­he­ten. Det bu­kar tas emot väl, sä­ger Lars Lac­ke.

Kom­mu­nens till­stånds­hand­läg­ga­re är trots allt nöjd med krö­gar­na i Fal­ken­berg.

– De är jät­te­duk­ti­ga på att be­dö­ma gäs­ter­nas nyk­ter­hets­grad och har en god över­blick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.