Ned med ka­beln i bac­ken!

GRÄVANDE I SLÖINGE: SÄK­RA­RE STRÖMFÖRSÖRJNING ÄR MÅ­LET

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Må­hän­da en var­dag­lig­het att sju kilo­me­ter luft­led­ning er­sätts med ned­grävd el­ka­bel sö­der om Slöinge, men ock­så ett ex­em­pel på en gi­gan­tisk kraf­tan­sträng­ning un­der senare år.

– I Hal­land har Eon grävt ner un­ge­fär 15 mil el­ka­bel per år se­dan Gud­run 2005, sä­ger Mag­nus Nilsson, grupp­chef in­om Eon El­nät.

Om man be­trak­tar vad he­la Eon El­nät gjort un­der den ti­den så har 3 500 mil ka­bel gått ner i bac­ken och er­satt led­ning­ar som hängt i luf­ten. Om någ­ra år ska i prin­cip he­la det svens­ka el­nä­tet på mot­sva­ran­de sätt va­ra säk­rat för vä­der och vind.

Gud­run var stor­men 2005 som på all­var lär­de svens­kar­na och kraft­fö­re­ta­gen hur sår­ba­ra luft­led­ning­ar­na är när sko­gen fal­ler som ploc­ke­pinn. Långa och yt­terst be­svä­ran­de elav­brott plå­ga­de na­tio­nen. Men en­ligt la­gen ska nu­me­ra ing­en ens i värs­ta fall be­hö­va ut­stå elav­brott läng­re än 24 tim­mar.

ÅTER TILL SLÖINGE. Där har lo­ka­la Gun­torps gräv just satt fart på gräv­ma­ski­ner­na för att fixa det som Eon be­skri­ver som en vä­sent-

lig del i att gö­ra elförsörjningen säk­ra­re i trak­ter­na kring Slöinge. Man ser allt­så till att er­sät­ta sju kilo­me­ter luft­led­ning sö­der­i­från, som ger el till en mind­re del av Slöinge och i fort­sätt­ning­en även till Ber­te Kvarn, med ned­gräv­da kab­lar.

OCH SOM EN in­led­ning av pro­jek­tet för­stär­ker Eon ock­så ka­bel­drag­ning­en in till Sia Glass, som i lik­het med stör­re de­len av Slöinge samhälle får sin el från Eons för­del­nings­sta­tion i Bo­berg, allt­så norr­i­från.

– I pro­duk­tio­nen har vi ju med jäm­na mel­lan­rum känt av elav­brot­ten, kon­sta­te­rar Per Sten­ström på Sia Glass.

När Woh­lins frys­hus, där Sia Glas är de­lä­ga­re, i no­vem­ber får fär­digt sitt 4 500 kvadrat­me­ter nya frys­hus vid glass­fa­bri­ken, så kom­mer na­tur­ligt­vis ock­så det att dra ström. Ge­nom det nya frys­hu­set tar Sia Glass hem det mesta av sin lag­ring av glass till Slöinge, från bland an­nat Woh­lins i Halmstad.

– Med det här frys­hu­set för­dubb­lar vi vår ka­pa­ci­tet. Just nu finns det ett väl­digt be­hov av nya frys­hus, sä­ger Tomas Woh­lin på Woh­lins frys­hus som i den nya an­lägg­ning­en i Slöinge kom­mer att ha en sä­songs­an­pass­ning; när glas­sen är slut­såld ef­ter som­ma­ren vill bär­fab­ri­kan­ter­na gär­na kom­ma in med si­na nyploc­ka­de bär i frys­hu­set.

Nä­rings­li­vet har na­tur­ligt­vis ett in­tres­se av att el­le­ve­ran­ser­na blir säk­ra­re och säk­ra­re, och nu har allt­så gräv­ar­be­te­na star­tat för detta pro­jekt om syf­tar till säk­ra­re strömförsörjning i trak­ten av Slöinge.

– Det blir ing­en som­mar­se­mes­ter för mig, sä­ger Kjell-åke Johansson på lo­ka­la Gun­torps gräv som ser till att nya kab­lar­na kom­mer i bac­ken.

He­la den här in­ve­ste­ring­en i säk­ra­re el­nät kring Slöinge lig­ger på 10 mil­jo­ner kro­nor för Eon.

HÅKAN BERGSTRÖM

GRÄVDAGS. Gun­torps gräv ska få ner kab­lar­na. Äga­ren Kjell-åke Johansson i för­grun­den, till­sam­mans med de an-

Bild: OLA FOLKESSON

ställ­da Si­mon Karlsson, Kristof­fer Strand­berg och Da­ni­el Modée.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.