Fak­ta: Mått på för­änd­ring­en

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* To­talt i Sve­ri­ge rör det sig om 5000 mil luft­led­ning­ar som kraft­fö­re­ta­gen un­der 2000-ta­let har vä­der­säk­rat, fram­förallt ge­nom att er­sät­ta dem med ned­grävd ka­bel. Den sam­la­de in­ve­ste­ring­en lig­ger på cir­ka 50 mil­jar­der kro­nor. * Ett mått på vad som hänt: Eon, som sva­rar för le­ve­ran­sen till en mil­jon kun­der i Sve­ri­ge, har un­der en ti­o­års­pe­ri­od ploc­kat ned 250000 led­nings­stol­par, som se­dan el­dats i fjärr­vär­me­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.