Fy­ra funk­tio­nä­rer påkör­da un­der Whe­els and Wings

Hallands Nyheter - - Falkenberg - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

”Vi har lagt ut det på Fa­ce­book och tac­kat de and­ra som skö­ter sig. Det är än­då 4 000 bi­lar men fy­ra som misskött sig.”

VERONICA KARLBERG

En per­son har fått upp­sö­ka sjuk­hus med lin­di­ga ska­dor ef­ter hel­gens ar­range­mang av Whe­els and Wings i Fal­ken­berg där fy­ra funk­tio­nä­rer bli­vit påkör­da.

– De har ho­tat med att vi ska kö­ra över oss ti­di­ga­re men vad vi vet om har det in­te bli­vit verk­lig­het, sä­ger Veronica Karlberg, ord­fö­ran­de i War­bergs Au­to­mo­bi­le Club, ar­ran­gör av Whe­els and Wings.

Des­sa påkör­ning­ar ska ha skett vid fy­ra oli­ka till­fäl­len.

– Det är förs­ta gång­en som vi har fått den här ty­pen av in­for­ma­tion så för oss är det ovan­ligt. Där­e­mot så har vi ti­di­ga­re fått hår­da ord och fått ta en del hot och glå­pord. De har skri­kit att ”flyt­tar du in­te på dig så får du stryk”

Veronica Karlberg be­rät­tar att vis­sa bil­fö­ra­re har haft svårt att ac­cep­te­ra di­ri­ge­ring­ar från per­so­na­len.

– När de in­te får svänga av som de själ­va tycker och har då för­sökt smi­ta för­bi när nå­gon står i vägen, sä­ger hon. ord­fö­ran­de i War­bergs Au­to­mo­bi­le Club

Hur ska ni för­hind­ra att den här ty­pen av hot och påkör­ning­ar händer igen?

– Vi har ta­git kon­takt med de and­ra sto­ra cru­sing­ar­na i Sve­ri­ge. Vi kom­mer för­sö­ka sam­la ihop ett stormö­te och se hur de upp­le­ver si­tu­a­tio­nen och om de har ar­be­tat på något spe­ci­ellt sätt som vi kan ta ef­ter el­ler om vi kan kom­ma fram till något ge­men­samt.

– Vi har lagt ut det på Fa­ce­book och tac­kat de and­ra som skö­ter sig. Det är än­då 4000 bi­lar men fy­ra som misskött sig, sä­ger Veronica Karlberg.

Hän­del­sen är po­li­san­mäld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.