Stads­lä­ka­rens kamp mot tu­ber­ku­lo­sen

SOM­MA­REN 1917 – VAD HÄN­DE DÅ? DEL ETT

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

”Jag minns myc­ket väl när jag en som­mar­kväll 1917 var stadd i rikt­ning upp­åt St­or­ga­tan och möt­te någ­ra her­rar som var på väg nedåt stan. Det var bland and­ra vår då­va­ran­de stads­lä­ka­re, Gustaf Kri­kortz. Han an­ro­pa­de mig och vil­le att jag skul­le föl­ja med till Gam­la kyr­kan. Han sa att han sam­man­kal­lat någ­ra per­so­ner dit för att bil­da en tu­ber­ku­los­för­e­ning.”

JODÅ, HAN DROGS med till mö­tet, folk­skol­lä­ra­re Oscar Lin­dqvist som även ut­sågs till ord­fö­ran­de i ny­bil­da­de ”Fal­ken­bergs stads med om­nejd för­e­ning mot tu­ber­ku­los”. Den var be­ty­del­se­full, pre­cis som över­allt där för­e­ning­ar bil­da­des för att be­käm­pa den­na in­fek­tions­sjuk­dom som un­der förs­ta världs­kri­gets nödår för­vär­ra­des igen.

Tu­ber­ku­los­för­e­ning­en or­ga­ni­se­ra­de ge­nast strand­bad (se an­non­sen!) för kle­na barn, som med frisk luft och stär­kan­de fö­da skul­le byg­ga upp mot­stånds­kraft mot sjuk­do­men: ”För att be­re­da bar­nen er­for­der­lig för­pläg­nad un­der vis­tel­sen – säl­tan från sjön är som be­kant ofant­ligt ap­ti­talst­ran­de – har man för­an­stal­tat om in­köp av gryn, mjöl och mjölk”, rap­por­te­ra­de tid­ning­en. ”An­ta­let un­der­sök­ta: 277. Därav be­häf­ta­de med lung­tu­ber­ku­los: 187.”

Kri­kortz skrev i en rap­port:

”In­om sta­den finns ett fler­tal bo­stä­der som ur hy­gi­e­nisk syn­punkt är yt­terst brist­fäl­li­ga, och del­vis över­be­fol­ka­de. Som ett ex­em­pel kan an­fö­ras en bo­stad be­stå­en­de av ett rum, som sam­ti­digt är kök, jäm­te en trång kam­ma­re ut­an eldstad. I den­na lä­gen­het bor en fa­milj på 11 per­so­ner. Gol­vet, som del­vis är upp­rut­tet, lig­ger di­rekt på mar­ken, vil­ket lig­ger läg­re än den an­grän­san­de gårds­pla­nen så att vat­ten från den­na rin­ner in un­der gol­vet och upp ge­nom spring­or­na.”

Mi­sä­ren, den bris­tan­de hy­gi­e­nen och trång­bodd­he­ten var en härd för sjuk­do­mens sprid­ning, den­na tu­ber­ku­los med hi­sto­risk grund i smit­ta från dju­ren och som följt män­ni­skan i minst 9 000 år. Som jäm­fö­rel­se: Vo­re det så il­la som un­der de värs­ta åren i slu­tet av 1800-ta­let, så skul­le i dag 25 000 män­ni­skor år­li­gen dö i tu­ber­ku­los i Sve­ri­ge.

100 år se­dan. Vi tar av­stamp i tid­nings­klipp från 1917 för att ge en upp­fatt­ning om Fal­ken­berg då.

DOK­TOR KRI­KORTZ VAR en pi­on­jär. De all­ra förs­ta för­sö­ken med en mo­dern vac­ci­na­tion i Sve­ri­ge, ef­ter frans­män­nen Al­bert Cal­met­tes och Ca­mil­le Guérins ban­bry­tan­de fram­steg, sked­de i Fal­ken­berg 1924 då 23 barn vac­ci­ne­ra­des.

Då ing­en fram­gång. Men vac­ci­net kom att ut­veck­las.

HÅKAN BERGSTRÖM

Bild: HÅKAN BERGSTRÖM

GRAVSTENEN. Här på Ka­pell­kyr­ko­går­den i Fal­ken­berg är Gustaf Kri­kortz be­gravd, en pi­on­jär i be­käm­pan­det av tu­ber­ku­lo­sen.

ETT STRANDLIV ERBJÖDS. En ”strand­tant” var an­ställd av tu­ber­ku­los­för­e­ning­en för att skö­ta ”strand­re­kre­a­tio­nen för kle­na småt­ting­ar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.