Skräp­för­bud mel­lan Sä­len och Mo­ra

Hallands Nyheter - - Puls -

I FÄDERS SPÅR: I vint­ras in­för­de Va­sa­lop­pet tids­straff för al­la som blev på­kom­na med att slänga skräp i na­tu­ren. Det fick till följd att ned­skräp­ning­en mins­ka­de med 90 pro­cent. Där­för gäl­ler nu sam­ma sak un­der Va­sa­lop­pets som­mar­täv­ling­ar Cy­kel­va­san och Ultra­va­san.

– Vi har haft sto­ra pro­blem även un­der som­ma­ren. Främst i cy­kel­lop­pen där det ock­så blir en sä­ker­hets­risk med skräp i spå­ret, sä­ger Va­sa­lop­pets sport­chef Tom­my Höglund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.