… och ett kallt dopp i sjön är ock­så nyt­tigt

Hallands Nyheter - - Puls -

BAD: När du är i sko­gen kan du pas­sa på att ta ett friskt dopp i när­mas­te sjö ock­så. Och gör det gär­na in­nan so­len bör­jat vär­ma upp vatt­net allt för myc­ket. Att ba­da i kallt vat­ten mins­kar näm­li­gen stress, skri­ver tid­ning­en Må Bra. Det be­ror på att vå­ra krop­par är gjor­da för att ba­ra kla­ra av ett stres­sy­stem i ta­get. När du hop­par i det kal­la vatt­net ak­ti­ve­ras den fy­sis­ka kropps­stres­sen, vil­ket gör att du in­te kan fo­ku­se­ra li­ka myc­ket på den psy­kis­ka stres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.