Nytt lån för Var­berg Bo­is

FOTBOLL/SU­PE­RET­TAN: ÄN­NU EN MITTFÄLTARE LÅNAS IN ÖVER HÖS­TEN. För­ra vec­kan gjor­de man klart med Gustav Berg­gren från Häc­ken BK. Nu fyl­ler yt­ter­li­ga­re en mittfältare på i Var­bergs trupp. Ja­kob Ols­son från Ljungski­le SK lånas in över hös­ten 2017.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT karl-os­kar.skeppstedt@hn.se

”Jag är van vid att spe­la li­te allt möj­ligt. Jag har vart allt för­u­tom mitt­back, men jag har främst spe­lat yt­ter­back och på he­la mitt­fäl­tet. Jag spe­lar där han vill ha mig helt en­kelt.”

JA­KOB OLS­SON

25-åri­ga Ja­kob Ols­son har ett för­flu­tet i Ör­gryte IS och Gais, men kom­mer när­mast från Ljungski­le SK där han har spe­lat se­dan 101 mat­cher se­dan 2013.

– Vi hop­pas att han kan hö­ja oss ett snäpp. Han har ru­tin från su­pe­ret­tan och har vart en vik­tig spe­la­re för Ljungski­le. Han är bra med bå­da föt­ter­na och har ett bra in­lägg, så han kom­mer bli en vik­tig spe­la­re för oss i höst, sa Jörgen Wå­le­mark, trä­na­re i Var­berg Bo­is. VAR­BERG HAR HAFT koll på Ja­kob Ols­son un­der en läng­re tid.

– Vi har pra­tat med Ja­kob Ols­son ti­di­ga­re om att han ska kom­ma till Var­berg, och nu när chan­sen dök upp vil­le vi in­te mis­sa den, sa Jörgen Wå­le­mark.

JA­KOB OLS­SON ÄR mittfältare, men Jörgen Wå­le­mark me­nar att han kan spe­las på fler po­si­tio­ner.

– Vi får se på trä­ning­ar­na fram­ö­ver hur vi kom­mer an­vän­da Ja­kob. Det hand­lar ju om he­la la­gets sam­man­sätt­ning, men han kan spe­la på många oli­ka po­si­tio­ner, sa Jörgen Wå­le­mark.

Ja­kob Ols­son sä­ger själv att han kan flyt­tas runt på pla­nen.

– Jag är van vid att spe­la li­te allt möj­ligt. Jag har vart allt för­u­tom mitt­back, men jag har främst spe­lat yt­ter­back och på he­la mitt­fäl­tet. Jag spe­lar där han vill ha mig helt en­kelt, sa Ja­kob Ols­son. Vad kan du bi­dra med i Var­berg?

– För­hopp­nings­vis kan jag bi­dra med det jag gjort ti­di­ga­re. Va­ra en frisk fläkt på kan­ten med fart, och för­hopp­nings­vis kan jag gö­ra li­te po­äng­gi­van­de pass­ning­ar, sa han. Hur känns det att läm­na Ljungski­le?

– Det är klart det är en spe­ci­ell käns­la, jag har vart där i fy­ra år och kän­ner klub­ben ut­an och in­nan. Men det pas­sar bra med Var­berg nu. Jag får kö­ra på i höst och hop­pas att det går bra, sa Ja­kob Ols­son.

JA­KOB OLS­SON GJOR­DE sin förs­ta trä­ning med Var­berg un­der mån­da­gen.

– Det kän­des bra, det var här­li­ga gub­bar. Det var li­te små­ste­la ben på mig som spe­la­de match för två da­gar sen. Men det känns som att det kan bli bra, jag ser re­dan fram emot mor­gon­da­gens trä­ning, sa Ja­kob Ols­son. Går du di­rekt in i star­tel­van?

– Det får Jörgen sva­ra på.

Isak Skoog och Ka­mal Musta­fa har fort­satt trä­na med Var­berg Bo­is, men i nu­lä­get är inga kon­trakt för hös­ten skriv­na.

Bild: SEBASTIAN LAMOTTE

FÖRSTÄRKNING. Ja­kob Ols­son läm­nar Ljungski­le SK över hös­ten för att spe­la med Bo­is

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.