War­bergs ny­gam­la trä­na­re i stor in­ter­vju om be­te­en­de, All­svens­kan och gift­stru­ma.

INNEBANDY: WAR­BERGS NY­GAM­LA TRÄ­NA­RE I STOR IN­TER­VJU Klub­ben är den­sam­ma som Kent Gö­rans­son för­de till Sm-guld 2005. Fast nu ska han trä­na ett lag med all­svensk sta­tus. – Vi ska täv­la mot vårt eget be­te­en­de. Det byg­ger kul­tu­ren vi ska stå för. Lyc­kas vi m

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - Mat­ti­as Nilsson 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nilsson@hn.se

En pigg bland­ras (Bichon ha­va­nais/dvärg­pu­del) skäl­ler högt så att det ekar längs Mo­rell­vä­gen. Kent Gö­rans­son ler brett när han tar emot ute på far­stuk­vis­ten.

– In med dig Sal­le! ro­par Kent Gö­rans­son till hun­den in­nan kaf­fe hälls upp i blåa kop­par på ve­ran­dan.

När vi träf­fas har han va­rit en sista vän­da till Stock­holm i tjäns­ten. Näs­ta mån­dag går Kent går på le­dig­het. Han bru­kar kun­na hit­ta rätt se­mester­käns­la ef­ter nå­gon vec­ka. Vad har du för se­mester­pla­ner?

– Det finns en vägg på bak­si­dan som ska gö­ras i ord­ning sen tre år till­ba­ka. Det kans­ke blir att jag bör­jar på den. Trav blir det ju, sen lä­ser jag en del, och li­te golf na­tur­ligt­vis.

Han äger tio pro­cent av trav­häs­ten Li­za with A.Z som hit­tills sprung­it in 373 000 kro­nor. När det gäl­ler böc­ker är det mest fak­taläs­ning han hål­ler sig till.

– Jag bru­kar ha två böc­ker igång, men är häst­läng­der ef­ter min hust­ru (An­ne-christi­ne). I år har hon kans­ke av­ver­kat 150 böc­ker. Den mat­chen kan jag in­te vin­na, suc­kar den 51-åri­ge ti­di­ga­re för­bunds­kap­te­nen, i bå­de drag­kamp och innebandy.

SE­DAN 1 MAJ 2016 har Kent Gö­rans­son va­rit an­ställd av Svens­ka in­ne­ban­dy­för­bun­det med upp­drag att ut­veck­la in­ne­ban­dyn ute i al­la 22 di­strikt. Från och med 1 au­gusti går han ner på halv­tid - and­ra hal­van läggs på War­berg IC.

– Men­talt så är jag där. Jag är på mån­dags­trä­ning­ar­na för att jag vill för­sö­ka bil­da mig en upp­fatt­ning om vad det är för spjuv­rar jag har att gö­ra med.

Tio spe­la­re har för­svun­nit. Sju har till­kom­mit.

– En stor om­sätt­ning jag vet. Men det finns spe­la­re som sä­ger att de ald­rig va­rit så mo­ti­ve­ra­de som nu, och det in­spi­re­rar mig.

Kent Gö­rans­son, som fak­tiskt satt med i Wic sport­grupp, fick frå­gan om han vil­le ta över ef­ter Oscar Lun­din - fö­re Ulf Hall­stens­son. Då blev det nej.

– Jag har all­tid va­rit lo­jal mot min upp­drags­gi­va­re. I förs­ta lä­get gick det in­te att lö­sa (med för­bun­det), men sen öpp­na­des det dör­rar

och blev en an­nan si­tu­a­tion. Även fast det in­te är min mo­der­för­e­ning känns det på något sätt som att cir­keln sluts.

NÄR WIC ÅK­TE ur Su­per­li­gan be­fann sig Kent Gö­rans­son ut­om­lands. Han följ­de mat­chen mot Lin­kö­ping på en krys­sa­re i Kari­bi­en.

– Klart jag ha­de koll på vad som hän­de. Det var svårt att ta på och jäv­ligt trå­kigt. De hit­ta­de sin iden­ti­tet någ­ra mat­cher för sent. Det gjor­de att det blev kost­samt till slut.

När War­berg möt­te ex­em­pel­vis Väx­jö kän­des mot­stån­da­ren mer fy­sisk. Kom­mer ni änd­ra upp­lägg där?

– Man vill all­tid ha de snab­bas­te och star­kas­te spe­lar­na. Sam­ti­digt kan det va­ra så att du in­te får bå­da de­lar­na. Det finns oli­ka egen­ska­per för att hit­ta en to­tal ba­lans. Vi har fy­siskt star­ka spe­la­re kon­di­tions­mäs­sigt, det vet jag re­dan nu. Ef­tersom vi sik­tar på att ha in­ten­si­tet över snit­tet i se­ri­en då be­hö­ver vi de rik­tigt snab­ba spe­lar­na. Men allt grun­dar sig i be­te­en­de, hur vi ska upp­trä­da i för­be­re­del­se, trä­ning­ar och mat­cher.

All­svens­kan lär bli en men­tal om­ställ­ning för Wic - men Kent har re­dan gjort klart för spe­lar­na att man fort­fa­ran­de ska age­ra som ett Ssl-lag.

– Sän­ker vi oss till all­svensk ni­vå kom­mer vi för­lo­ra mot de er­far­na la­gen. De ska an­pas­sa sig ef­ter oss. Vi ska sät­ta spel­reg­ler­na, då blir vi job­bi­ga.

Vid se­nas­te års­mö­tet re­do­vi­sa­de Wic ett plus på 140 000 kro­nor, men man har fort­fa­ran­de 2,5 mil­jo­ner mi­nus i en ryggsäck som hängt med från förr.

Har det in­te va­rit fart­blind­het där?

– Svårt att sä­ga när man in­te har va­rit in­ne i det. Till slut tryck­te man på bromspe­da­len, vil­ket man kans­ke skul­le ha gjort ti­di­ga­re, med det är lätt att sä­ga i ef­ter­hand. Kost­nads­si­dan är vik­tig att hål­la koll på. Den är ock­så enkla­re att bud­ge­te­ra med.

PLÖTS­LIGT TAR INTERVJUN en ovän­tad vänd­ning. Det är när Kent Gö­rans­son pre­cis har flag­gat för att An­ton Bir­gers­son kan bli se­ri­ens bäs­ta spe­la­re, in­klu­si­ve Kim Nilsson, som han vi­sar upp ett blå­mär­ke på ar­men. Se­dan ett till hög­re upp.

– Jag ope­re­ra­des i hal­sen för fem, sex år se­dan, men förs­ta symp­to­men kom för tio år se­dan. Jag är väl in­te smäll­fet nu, men då väg­de jag fem­ton ki­lo mind­re och man kun­de se rygg­ra­den frami­från. Det bör­ja­de nog förs­ta gång­en 2004 när jag trä­na­de War­berg.

Det hand­lar om gift­stru­ma: när vi­lo­pul­sen plöts­ligt slår 20 slag snab­ba­re och att sköld­kör­teln pro­du­ce­rar för myc­ket hor­mo­ner.

– Ope­ra­tio­nen var ett hel­ve­te. Jag var il­lamå­en­de och spyd­de. Det var vid­rigt. Nu tar jag me­di­cin men i bör­jan var jag så darr­hänt att jag in­te knappt kun­de hål­la en kaf­fe­kopp. Men jag trä­nar på som van­ligt. Jag är gans­ka lat, jag skul­le vil­ja springa fy­ra da­gar i vec­kan, men det blir mel­lan två och fy­ra gång­er. Jag tycker det är trå­kigt att springa långt, så det blir ba­ra in­ter­val­ler.

KENT GÖ­RANS­SON AVSLÖJAR till sist en löpar­me­rit.

– På 2000-ta­let sprang jag enormt myc­ket. Jag vann Fris­kuslop­pets fem kilo­me­ter på ar­ton mi­nu­ter, och har gjort två Li­din­gö-lopp och ett Va­sa­lopp. So­nen (Pontus) frå­ga­de om vi skul­le gö­ra En Klas­si­ker, den drog han upp på mid­som­mar, men den får jag nog sy­na.

An­nars vet Kent Gö­rans­son vad som vän­tar. Det finns ju en hus­vägg som ska ses över. Med om­sorg.

Läs he­la tex­ten på www.hn.se

”Det finns spe­la­re som sä­ger att de ald­rig va­rit så mo­ti­ve­ra­de som nu, och det in­spi­re­rar mig” KENT GÖ­RANS­SON trä­na­re War­berg IC

Bild: JONATAN BYLARS

TILL­BA­KA IGEN. Kent Gö­rans­son tar en run­da då och då runt Gö­ing­e­går­dens löpslinga. ”Den är 2,3 kilo­me­ter, jag gil­lar in­te att springa långt”. sä­ger Kent Gö­rans­son som är till­ba­ka som trä­na­re i War­berg IC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.