Miss Li un­der­hål­ler på Allsång på Skan­sen.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - Eli­na Borg Björn­ström

Se­nast hon upp­träd­de på Skan­sen blev skor­na kvar på sce­nen. Den här gång­en sat­sar Miss Li på en bätt­re stor­lek och att allt klaf­far. I som­ma­rens fjär­de ”Allsång på Skan­sen” är po­par­tis­ten Miss Li en av ar­tis­ter­na som be­sö­ker

San­na Ni­el­sen på Sol­li­den­sce­nen. Det blir tred­je gång­en som hon med­ver­kar i pro­gram­met.

– Mitt främs­ta min­ne från allsång­en är när jag ha­de för sto­ra skor och där­för ha­de lim­mat på dem på föt­ter­na. Trots det tap­pa­de jag dem när jag skul­le springa ut från sce­nen, sä­ger Miss Li.

Hon tycker om att bju­da på sig själv och skrat­tar gott åt in­ci­den­ten.

– Även om man för­sö­ker att tab­ba sig så li­te som möj­ligt på en spel­ning så är det ju det ovän­ta­de som lyf­ter en show.

Öv­ri­ga ar­tis­ter i kväl­lens pro­gram är The Bop­pers,

Pa­ne­toz och Wik­to­ria.

Foto: Jan­ne Da­ni­els­son/svt

Miss Li är en av ar­tis­ter­na som upp­trä­der i kväl­lens ”Allsång på Skan­sen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.