Ore­mo ska räd­da HBK

Hallands Nyheter - - Sporten - 010-471 51 61 jow@hn.se

Han har ald­rig bott i den här land­sän­den för­ut och ser fram emot att få lä­ra kän­na Halmstad och in­te minst – Ty­lö­sand. Men fram­för allt ser Ge­f­le IF:S skyt­te­kung Johan Ore­mo fram emot att spe­la all­svensk fotboll igen och hjäl­pa Halm­stads BK till nytt kon­trakt.

– Ja, när Halmstad hör­de av sig såg jag en fan­tas­tisk möj­lig­het att kom­ma till­ba­ka till All­svens­kan. Så det ska bli otroligt kul och mo­ti­ve­ran­de att kom­ma till­ba­ka. En rik­tig mo­rot, sä­ger den 30-åri­ge an­fal­la­ren till Hp-spor­ten när han, ef­ter lä­kar­un­der­sök­ning och på­skri­vet 2,5-års­kon­trakt, kli­ver in på sin nya hem­maa­re­na och pla­nen på Ör­jans vall.

Det var i för­ra vec­kan som Hpspor­ten kun­de av­slö­ja att Ore­mo nu var HBK:S hu­vud­spår ihop med Dar­dan Rex­he­pi, Gais och AIK:S Den­ni Av­dic.

Och HBK var i sin tur Ore­mos hu­vud­spår även om en finsk klubb ock­så fanns med i bil­den.

– Jo, vis­ser­li­gen men ef­ter att Halmstad hör­de av sig förs­ta gång­en för två vec­kor har jag och min agent (Mi­chael Kall­bäck) kört sten­hårt på Halm­stad­s­på­ret.

I STÄL­LET VAR det Jo­hans klubb Ge­f­le som till en bör­jan mot­sat­te sig över­gång­en, vil­ket gjor­de att för­hand­ling­ar­na drog ut på ti­den. Men så små­ning­om kom klub­bar­na till slut över­ens, vil­ket in­ne­bär att Ore­mo är spel­klar re­dan till re­tur­mö­tet och sex­po­ängs­mat­chen mot Gif Sundsvall på lör­dag.

Men han går från en klubb i kris, Ge­f­le sist i Su­pe­ret­tan, till en an­nan i rik­tigt ut­satt lä­ge, Halm­stads BK på all­svensk kval­plats.

– Fast det ser jag ba­ra som en ut­ma­ning, otroligt in­spi­re­ran­de att kom­ma till Halmstad och för­sö­ka hjäl­pa la­get kvar i All­svens­kan.

ORE­MO VAR AK­TU­ELL för HBK re­dan in­för 2015 när han med­gav för Hp-spor­ten att HBK fanns med i bil­den. Den gång­en val­de han dock att stan­na i Ge­f­le för trygg­he­ten och fa­mil­jens skull och skrev på ett nytt treårs­kon­trakt som skul­le ha löpt ut i höst.

– Men nu tyck­te jag att det var dags, skrat­tar han.

Sam­ti­digt är det med kluv­na käns­lor som han läm­nar Ge­f­le – sist i Su­pe­ret­tan.

– Vad som har gått snett är det svårt att sät­ta fing­ret på. Men fick en tung start med då­li­ga re­sul­tat och det har fär­gat av sig he­la vå­ren. Men trän­ar­by­tet (Poya As­bag­hi in – Thomas An­ders­son ut) in­ne­bar ett upp­sving som kom­mer att bä­ra frukt i höst så jag är över­ty­gad om att klub­ben ska kla­ra av det.

Med sju po­äng upp till kvalstrec­ket har Ore­mo själv näs­tan gjort hälf­ten av la­gets 13 mål, sex på tolv mat­cher och är nu ska­de­fri.

– Ja, mål­sin­net hop­pas jag ald­rig dör ut, in­fli­kar han som där­till har gjort 49 all­svens­ka mål i Gif­t­rö­jan, sju i Djur­går­den och to­talt 217 all­svens­ka mat­cher samt två Alands­kam­per.

JAN-OWE WIK­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.