Fe­de­rer in­te nöjd trots nya re­kor­det

Hallands Nyheter - - Sporten - TT-AFP

Ro­ger Fe­de­rer är re­dan över­läg­set bäst ge­nom ti­der­na: 19 grand slam-tit­lar och se­dan i hel­gen en­sam i topp på Wim­ble­don-tro­nen med si­na åt­ta seg­rar. Men att han skul­le lu­ta sig till­ba­ka och va­ra nöjd finns in­te i tan­ken.

Fe­de­rer, som fyl­ler 36 om tre vec­kor, blev i och med se­gern i Wim­ble­don den älds­ta att vin­na tur­ne­ring­en un­der den öpp­na eran. Men att kon­kur­ren­ter­na snart skul­le slip­pa schwei­za­ren ute på ba­nan verkar in­te tro­ligt. Han med­de­lar näm­li­gen att han tror att han spe­lar tur­ne­ring­en även när han är 40 år.

– Det skul­le jag tro. Om häl­sar tillå­ter det och allt är okej, sä­ger han.

Och han kan lu­ta sig till­ba­ka mot vetska­pen om hur starkt han kom­mit till­ba­ka från i fjol. Ef­ter att ha åkt ut i se­mi­fi­nal i Wim­ble­don 2016 ställ­de han in res­ten av sä­song­en på grund av att re­ha­bi­li­te­rings­trä­ning­en från en knäo­pe­ra­tion in­te gått som pla­ne­rat.

RE­SUL­TA­TET: ett fall till plats 17 på världs­rank­ning­en, den lägs­ta för Fe­de­rer se­dan 2000.

Men re­dan i come­bac­ken i år vi­sa­de Fe­de­rer att han var till­ba­ka på all­var. Han vann Austra­li­an Open och har vun­nit fem av sju täv­ling­ar han ställt upp i un­der året. I Wim­ble­don var han full­stän­digt över­läg­sen och blev den förs­te att vin­na tur­ne­ring­en ut­an att tap­pa ett en­da set se­dan Björn Borg lyc­ka­des med den be­drif­ten 1976.

HAN KLÄTTRADE FRÅN fem­te till tred­je plats på rank­ning­en och har chans att bli världs­et­ta in­nan året är slut.

– Du skul­le ha skrat­tat om jag sagt att jag skul­le vin­na två grand slam-tit­lar i år. Jag trod­de in­te hel­ler att jag skul­le gö­ra det. Jag frå­ga­de al­la i mitt team om de är­ligt trod­de att jag skul­le kun­na vin­na ma­jors igen. Det var vik­tigt vad de trod­de. Det var in­te ba­ra jag som skul­le bä­ra la­get, jag be­hö­ver att de bär mig den störs­ta de­len, sä­ger Fe­de­rer en­ligt Wim­ble­dons webb­plats.

– När du tviv­lar på dig själv, lug­nar de dig. Om du kän­ner dig för bra tar de ner dig på jor­den. Sva­ret från dem var all­tid det­sam­ma: om du är 100 pro­cent frisk och för­be­redd, och du är su­gen på att spe­la – då är allt möj­ligt.

Bild: TOBY MELVILLE

TUNG DAG. Ma­rin Ci­lic ha­de ska­de­be­kym­mer un­der sön­da­gens Wim­ble­don­fi­nal och fick se sig be­seg­rad av su­ve­rä­ne Ro­ger Fe­de­rer.

HISTORISKT. In­te se­dan Björn Borg gjor­de det 1976 har nå­gon vun­nit Wim­ble­don ut­an att för­lo­ra ett set.

SER ING­ET SLUT. Ro­ger Fe­de­rer tän­ker fort­sät­ta do­mi­ne­ra på ten­nisba­nor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.