Sten­son hop­pas få till­ba­ka se­ger­buck­lan

Hallands Nyheter - - Sporten - CARL GÖ­RANS­SON TT TT

Henrik Sten­son har läm­nat till­ba­ka The Cla­ret Jug. Den sista kväl­len till­sam­mans med British Open-buck­lan val­de han att tit­ta på bil­der från fjol­å­rets upp­vis­ning. – Jag kän­de att jag be­höv­de li­te in­spi­ra­tion, sa­de han.

Henrik Sten­son var mån­da­gens hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­re på sol­dränk­ta Royal Birk­da­le ett par mil norr om Li­ver­pool. På da­gen ett år ef­ter den hi­sto­ris­ka se­gern i British Open tving­a­des Sten­son släp­pa grep­pet om The Cla­ret Jug i en ce­re­mo­ni på förs­ta tee. 41-åring­en hyl­la­des med ap­plå­der in­nan han om­bads sum­me­ra året som The Open-mäs­ta­re.

– Det är en dröm som har gått i upp­fyl­lel­se och det har va­rit ett fan­tas­tiskt år. Det har de­fi­ni­tivt va­rit det mest hek­tis­ka året i min kar­riär, men ock­så det stol­tas­te, sa­de han.

STEN­SON HAR HAFT med sig den kä­ra buck­lan i vått och torrt. I so­ci­a­la me­di­er har han bland an­nat lagt ut en bild på när han tog med sig The Cla­ret Jug på en nu­me­ra be­römd jetski-tur. Den blå­gu­le golfstjär­nan sä­ger att buck­lan har bli­vit som en del av fa­mil­jen och li­te skämt­samt låt­sa­des han ha svå­ra vån­dor när det var dags att läm­na till­ba­ka buck­lan till täv­lings­led­ning­en.

– Men det är dags att läm­na till­ba­ka den nu och bör­ja fo­ku­se­ra på fram­ti­den, sa­de Sten­son som kom­mer till årets British Open som världs­åt­ta.

Trots att for­men in­te är på topp hand­lar myc­ket om den re­ge­ran­de

– Jag tit­ta­de på det se­nast i går kväll till­sam­mans med The Cla­ret Jug. Jag har in­te haft mitt bäs­ta år och kän­de att jag be­höv­de li­te in­spi­ra­tion, det kan de­fi­ni­tivt hjäl­pa mig i för­sva­ret av ti­teln.

Fak­tum är att Sten­son har gått se­ger­lös än­da se­dan han vann British Open. I bå­de US Mas­ters och US Open har han mis­sat kval­grän­sen, men in­sat­sen i Scot­tish Open den gång­na vec­kan gav än­då visst hopp in­för årets tred­je ma­jor. Trots en tung trip­pel­bo­gey på täv­ling­ens förs­ta hål blev Sten­son till slut 26:a ef­ter att ha av­slu­tat med 68 slag sista da­gen.

Så i all­ra bäs­ta fall är Henrik Sten­sons tid ut­an The Cla­ret Jug kort­va­rig. Re­dan på sön­dag kan den va­ra hans igen.

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump, som äger golf­ba­nan, var själv ute och ki­ka­de på spe­let un­der den tred­je täv­lings­da­gen.

Det blev där­e­mot inga ame­ri­ka­ner i top­pen av täv­ling­en som to­tal­do­mi­ne­ra­des av Syd­ko­rea, som ha­de åt­ta gol­fa­re på topp tio.

Syd­ko­re­as Park Sung-hyun tog hem se­gern, två slag fö­re Ki­nas Shan­san Feng.

Per­nil­la Lind­berg låg på de­lad 22:a plats in­för den av­slu­tan­de da­gen, men ha­de det tufft och gjor­de vec­kans säms­ta rond.

Sju över par, fem bo­geys och en dub­bel­bo­gey, no­te­ra­des hon för bå­de för da­gen och i to­tal­sam­man­dra­get. Det gav hen­ne en de­lad 48:e plats.

BÄS­TA SVENS­KA I täv­ling­en blev i stäl­let An­na Nordqvist, som ef­ter lör­da­gens run­da på två över par nu var till­ba­ka på par 72. Hon slu­ta­de på to­talt två över par vil­ket gav hen­ne en de­lad 33:e plats. En miss­räk­ning för Nordqvist som är ran­kad tol­va i värl­den.

Ma­de­le­ne Sag­ström ha­de en mar­dröms­rond un­der den tred­je da­gen då hon gick på 81 slag, nio över par. Hon av­slu­ta­de nu tio slag bätt­re, en 71-run­da, på to­talt nio över vil­ket pla­ce­ra­de hen­ne på en de­lad 54:e plats. Em­ma Hen­riks­son, Ca­ro­li­ne Hed­wall och Elin Ar­vids­son mis­sa­de al­la tre lör­da­gens cut.

Bild: DAVE THOMPSON

HOP­PAS PÅ REPRIS. Henrik Sten­son fick i går läm­na till­ba­ka ”The Cla­ret Jug”. På sön­dag kan den bli hans igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.