He­la hu­set lju­der på Storm­halls­vä­gen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EIREFELT 0721-91 12 67 malin.eirefelt@hn.se

Amp­li­fi­ed i Var­berg väx­er. En ”sjuk idé” blir verk­lig­het och ett helt mu­sik­hus väx­er fram på in­du­stri­om­rå­det.

– Vi är ju väl­digt sto­ra ak­tö­rer och för­ra året tänk­te jag; Vi bor­de gö­ra nåt sjukt. Mu­sik­af­fär! Vi byg­ger ut här. Det är 720 kvadrat­me­ter. Nu gör vi nåt sjukt, fan, nu kör vi på rik­tigt. Så jag pra­ta­de med Gö­ran som dri­ver An­tons och fö­reslog att han kul­le flyt­ta hit. Någ­ra vec­kor senare var han på. Då fick jag ringa min chef och sä­ga att vi ha­de värl­dens sju­kas­te idé, sä­ger Kast­ri­ot Zeqi­ri.

ATT HAN ÄR en­tu­si­as­tisk är en un­der­drift. Han går ge­nom Med­bor­gar­sko­lans ny­gam­la lo­ka­ler i Var­berg, mel­lan så­gar och bygg­damm, och be­rät­tar en­ga­ge­rat om an­ta­let gips­ski­vor i var­je ny vägg.

– Den här replo­ka­len är 35 kvadrat­me­ter stor. Det är högt i tak. Det är fett. Det är skill­nad på and­ras lo­ka­ler och vå­ra. Vi har byggt väl­digt fe­ta väg­gar. Det är tre gips­ski­vor, se­dan en luftspalt och tre gips­ski­vor till. Lju­det i lo­ka­len fast­nar i luftspal­ten. Och ser du den där trum­man? Den hind­rar lju­det att spri­das med ven­ti­la­tio­nen. Al­la har in­te så­da­na luft­trum­mor. Vi sat­sar re­jält, sä­ger Kast­ri­ot Zeqi­ri.

MEDBORGARSKOLAN ÄR ETT stu­di­e­för­bund. Stu­di­e­för­bun­den i Sve­ri­ge får bi­drag från staten och kom­mu­nen för att få män­ni­skor att lä­ra sig sa­ker ge­nom stu­die­cirk­lar. På Medborgarskolan kan man gå kur­ser. Man kan an­mä­la sig till grupp­kur­ser i dans el­ler so­lo­lek­tio­ner i trum­mor, ex­em­pel­vis. Man kans­ke ock­så spe­la i band, som tek­niskt blir en stu­die­cir­kel, ge­nom Medborgarskolan. Band­verk­sam­he­ten lig­ger un­der Medborgarskolan Amp­li­fi­ed, som Kast­ri­ot Zeqi­ri job­bar med.

Ti­di­ga­re har Medborgarskolan haft sju replo­ka­ler och oli­ka kur­ser i fas­tig­he­ten som lig­ger på Storm­halls­vä­gen i Var­berg. Men för­ra året fick Kast­ri­ot Zeqi­ri allt­så en ”sjuk” idé. De dag­li­ga kurs­verk­sam­he­ter­na skul­le flyt­tas och he­la hu­set skul­le bli ett mu­sik­hus.

STY­REL­SEN FÖR Medborgarskolan Väst, som in­ne­fat­tar Hal­land, he­la Stor­gö­te­borg och de­lar av Små­land bland an­nat, nap­pa­de på Kast­ri­ot Zeqi­ris idé. Nu byggs lo­ka­len om. 7 replo­ka­ler blir 15. Här byggs en scen med per­ma­nent scen­ut­rust­ning och mu­sik­af­fä­ren An­tons mu­sik har flyt­tat in i en lo­kal på bot­ten­plan.

– Det är unikt. Ser­vicen här blir helt ga­len.

MEN PRO­JEK­TET ÄR in­te ba­ra en ”sjukt kul idé”. Es­tet­pro­gram­mens mu­sik­lin­jer upp­le­ver ett mins­kat in­tres­se för att spe­la in­stru­ment. De fles­ta vill sjunga, själ­va. Kast­ri­ot hop­pas och tror att ett mu­sik­hus, där fler band har möj­lig­het att växa och ut­veck­las, in­spi­re­rar fler att spe­la in­stru­ment. Dess­utom ska hu­set ge möj­lig­he­ter åt dem som in­te har råd att be­ta­la för en kurs el­ler en replo­kal.

– Här finns någ­ra rum kvar för un­der­vis­ning, som ut­nytt­jas på var­da­gar­na. Un­der hel­ger­na är rum­men och in­stru­men­ten till­gäng­li­ga, gra­tis, för den som vill prö­va att spe­la, sä­ger Kast­ri­ot Zeqi­ri. Vart ska de and­ra kur­ser­na flyt­ta?

– Kon­trak­tet är in­te på­skri­vet än men det är i prin­cip klart att de ska flyt­ta in till cent­rum, sä­ger Kast­ri­ot Zeqi­ri.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

EN­TU­SI­AS­TISK. Bland så­gar och bygg­damm be­rät­tar Kast­ri­ot Zeqi­ri en­ga­ge­rat om det nya mu­sik­hu­set.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

MU­SIK­HUS. Tan­ken är att hu­set ska ge möj­lig­het för band att växa och att in­spi­re­ra fler att spe­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.