Ca­sa­no­vas vin­na­re på Guld­kal­ven

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PATRICK STANELIUS/TT

Ca­sa­no­vas blev årets dans­band på Guld­kla­ven­ga­lan i Malung. Ban­det tog även emot pri­set för årets al­bum med sitt ”Ut i li­vet”.

– Vi gör det vi är bäst på, näm­li­gen att va­ra Ca­sa­no­vas, sa­de ban­det från scen.

På Fol­kets Park Or­re­sko­gen i Malung pri­sa­des de främs­ta i Dans­bandssve­ri­ge un­der sön­dags­kväl­len. I den tyngs­ta ka­te­go­rin, årets dans­band, var Ca­sa­no­vas, Don­nez och ve­te­ra­ner­na Las­se Ste­fanz no­mi­ne­ra­de – men det var Ca­sa­no­vas som rös­ta­des fram som vin­na­re.

– Vi har job­bat hårt på att va­ra uni­ka och vi lå­ter in­te som någ­ra and­ra. Vi gör det vi är bäst på, näm­li­gen att va­ra Ca­sa­no­vas, sa­de ban­det när de tog emot pri­set.

Vadste­na­ban­det vann även årets al­bum med ”Ut i li­vet”.

To­talt de­la­des sex pri­ser ut och Guld­kla­ven för bäs­ta låt gick till San­nex hit ”Jag é stark”.

– Jag var i Nashvil­le för­ra hös­ten och där var det en som sa att jag måste slu­ta skri­va dep­pi­ga lå­tar. Så då gick jag hem och sa till Mat­ti­as Olofs­son att vi skul­le skri­va en låt om hopp och ut kom ”Jag é stark”, sa­de låt­skri­va­ren Andre­as Ols­son.

MARIA PERSSON FRÅN Blen­der och To­ny West­land från Ex­pan­ders tog hem pri­set för årets kvinn­li­ga re­spek­ti­ve man­li­ga sång­a­re. Årets mu­si­ker gick till Mikael Strömqvist i Don­nez. Ju­ryns spe­ci­alpris gick till Stre­aplers för de­ras liv­räd­dan­de in­sat­ser på dans­ba­nor­na. Ban­det, som har med sig en hjärt­star­ta­re på tur­nén, räd­da­de li­vet på ett fan i no­vem­ber för­ra året.

För­u­tom vin­nar­na var det fo­kus på en dans­band­si­kon. När pro­gram­le­da­ren Lin­da Bengt­zing öpp­na­de Guld­kla­ven gjor­de hon det med ett Sven-ing­vars-med­ley och ban­det front­man Sven-erik Mag­nus­son fort­sat­te att hyl­las un­der kväl­len.

– Vad otroligt fint att få chan­sen att kom­ma hit och på något sätt fö­ra det här li­te vi­da­re. Pap­pa sit­ter här på min vänst­ra ax­el och för­sö­ker le­da mig fram­åt i li­vet, sa­de so­nen Oscar Mag­nus­son ef­ter att ha upp­trätt med lå­ten ”Två mör­ka ögon”.

Pris­ut­del­ning­en in­ne­bär ock­så start­skot­tet för dans­bands­vec­kan i Malung, som är in­ne på sitt 32:a år.

De se­nas­te åren har dans­bands­vec­kan dra­git i snitt 50 000 be­sö­ka­re och årets upp­la­ga verkar in­te bli något un­dan­tag, en­ligt Lars Bäl­ter, mark­nads- och me­di­e­an­sva­rig på dans­bands­vec­kan.

TROTS DET STO­RA be­sö­ka­ran­ta­let har ar­range­mang­et va­rit för­hål­lan­de­vis sko­nat från an­mäl­da brott.

– Vi har en väl­digt stä­dad publik, och de som är här sä­ger själ­va att det är ett väl­digt stä­dat ar­range­mang. Ur ar­ran­görs­syn­punkt är vå­ra gäs­ter in­te här för att i förs­ta hand svi­ra runt, så att sä­ga. De är här för att dan­sa, och det är så en­kelt som att du kan in­te dan­sa om du är full. Den kom­bi­na­tio­nen fun­kar in­te, sä­ger Bäl­ter.

Men lik­som ett fler­tal and­ra fes­ti­va­ler ska­ka­des även dans­bands­vec­kan av ett an­tal an­mäl­da våld­täk­ter och sex­u­el­la ofre­dan­den för­ra året.

– I fjol är egent­li­gen förs­ta året som vi drab­ba­des av an­mäl­da våld­täk­ter och sex­u­el­la ofre­dan­den. Vi har in­te ti­di­ga­re haft ett en­da fall av nå­gon an­mäld våld­täkt el­ler sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, vad jag kän­ner till. Vi har noll­to­le­rans mot allt så­dan. Det in­ne­bär kort och gott att den som miss­tänks por­tas di­rekt, sä­ger Bäl­ter.

I årets pro­gram lär en spel­ning stic­ka ut sär­skilt för vis­sa per­so­ner. Nya Vi­king­ar­na kom­mer till Malung och gäs­tas av Vi­king­ar­nas ti­di­ga­re sång­a­re Chris­ter Sjögren.

Men Lars Bäl­ter vill in­te ploc­ka ut någ­ra fa­vo­ri­ter ur upp­ställ­ning­en.

– Det är näs­tan för­mä­tet att lis­ta höjd­punk­ter. Vi har 82 dans­band som vi ska av­ver­ka un­der vec­kan, och al­la band är li­ka vik­ti­ga, sä­ger han.

Bild: MAJA SUSLIN/TT

KONKURRENT. Ol­le Jöns­son och hans band Las­se Ste­fanz kon­kur­re­rar med Don­nez och Ca­sa­no­vas i ka­te­go­rin årets dans­band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.