Harry Styles gil­lar svens­ka kött­bul­lar

SVERIGEBESÖK: HARRY STYLES STYLAR MED SVENSKAN Harry Styles över­ras­kar den me­ning­en ”Jag gil­lar kött­bul­lar with ling­on­ber­ri­es” – något han har lärt sig vid ti­di­ga­re Sverigebesök. Och snart är det dags igen, för två so­lo­kon­ser­ter i Stock­holm kom­man­de vint

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUN­NAR REHLIN/TT

– Jag hop­pas publi­ken kom­mer att tyc­ka om kon­ser­ter­na. Och fil­men, sä­ger den fö­re detta One Direc­tion-sång­a­ren.

Fil­men, det är Christop­her No­lans (”The dark knight”, ”In­ter­stel­lar”) emot­sed­da ”Dun­kirk”, som har bi­opre­miär den 19 ju­li. Histo­ri­en be­skrivs som ett ac­tionlad­dat dra­ma om hur en ar­ma­da av brit­tis­ka små­bå­tar hjälp­te till att eva­ku­e­ra när­ma­re 400 000 sol­da­ter, som som­ma­ren 1940 be­fann sig på den frans­ka kus­ten på flykt un­dan de tys­ka trup­per­na.

Många me­nar att det var här ut­gång­en av and­ra världs­kri­get änd­ra­des till de al­li­e­ra­des för­mån.

FÖR NOLAN HAR det hi­sto­ris­ka dra­mat i många år va­rit ett dröm­pro­jekt, något han nu re­a­li­se­rat med en bland­ning av ve­te­ra­ner, som Tom Har­dy och Ken­neth Bra­nagh, och unga ny­kom­ling­ar som Harry Styles.

– Jag blev för­vå­nad över hur unga sol­da­ter­na som eva­ku­e­ra­des från Dun­kirk var. Många var runt 19–20 år gam­la. Så för att gö­ra fil­men re­a­lis­tisk le­ta­de vi unga skå­de­spe­la­re över he­la Eng­land och Ir­land och för många är detta förs­ta fil­men de gör.

Christop­her Nolan sä­ger att han kän­ner ”histo­ri­ens tyngd” och att det var först när ve­te­ra­ner som va­rit med vid eva­ku­e­ring­en sett och hyl­lat fil­men som han kän­de sig

lugn. Och han hyl­lar svensk-ne­der­länds­ke fo­to­gra­fen Hoyte van Hoy­te­ma.

– Re­dan när vi gjor­de ”In­cep­tion” ihop kän­de jag att vi ta­la­de sam­ma språk och ha­de sam­ma idéer. Och Hoyte slet verk­li­gen – han bar till ex­em­pel den oer­hört tunga Imax-ka­me­ran på sin ax­el, och vi var up­pe och flög i Spit­fi­re-plan till­sam­mans för att få en käns­la av dy­na­mi­ken.

MED SITT NU­ME­RA pa­u­sa­de (möj­li­gen ned­lag­da) pop­band One Direc­tion nåd­de sång­a­ren Harry Styles världs­be­röm­mel­se och han och de öv­ri­ga med­lem­mar­na spe­la­de in fle­ra av si­na störs­ta hits i Stock­holm. Nu de­bu­te­rar han som film­skå­de­spe­la­re – har de mu­sik­vi­de­or han gjort un­der åren för­be­rett ho­nom?

– Möj­ligt­vis har det gjort mig mind­re rädd för ka­me­ran. Men i en vi­deo ska man ju fram­hä­va sig själv, i en film som ”Dun­kirk” hand­lar det om att va­ra en del av en en­semb­le.

HARRY STYLES HAR hit­tills fått bra kri­tik för sin in­sats men är osä­ker på om det kom­mer att in­ne­bä­ra fler film­rol­ler.

– Jag har in­te hun­nit tän­ka på det än. Men det här var en fan­tas­tisk upp­le­vel­se.

Han har en kortär­mad skjor­ta på sig vil­ket vi­sar att hans ar­mar är ful­la med ta­tu­e­ring­ar. Det skul­le kun­na in­ne­bä­ra pro­blem vid fram­ti­da film­rol­ler, el­ler hur?

– Jo, jag får ba­ra ta rol­ler där jag har trö­jor el­ler skjor­tor med lång ärm på mig, sä­ger han med ett skratt.

SOLODEBUT. Harry Styles film­de­bu­te­rar i ”Dun­kirk” men har in­te över­gi­vit mu­si­ken. Den för­ra One Direc­tion-med­lem­men

Bild: JOEL RYAN

släpp­te so­lo­ski­va i maj och kom­mer till Stock­holm för kon­ser­ter i vin­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.