Kri­mi­nel­la ber om hjälp att by­ta liv

Räds­la ef­ter skjut­ning­ar – fler vän­der sig till kom­mu­nen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - An­na Ka­ro­li­na Eriks­son/tt

Skjut­ning­ar­na i Mal­mö spri­der räds­la och allt fler vill för­sö­ka läm­na si­na kri­mi­nel­la liv. Nu ber många kom­mu­nen om hjälp.

– De här per­so­ner­na är of­tast väl­digt räd­da, sä­ger sek­tions­chef He­le­na Sjö­man som an­sva­rar för Kon­sul­ta­tions­tea­met som hjäl­per av­hop­pa­re.

Fle­ra per­so­ner – varav många unga – har skju­tits till döds och många skott­ska­dats. Till­gång­en på va­pen är stor, och det som bör­jat som en li­ten kon­flikt kan snabbt spå­ra ut. En del kri­mi­nel­la bär skott­sä­ker väst när de ska gå ut.

Men att by­ta livs­stil och kom­ma bort från si­tu­a­tio­nen är in­te all­tid så lätt. För den som har vil­ja, ork och en till­räck­ligt far­lig hot­bild rik­tad mot sig kan dock få hjälp av kom­mu­nen att bör­ja om nå­gon an­nan­stans.

Hit­tills un­der 2017 har Kon­sul­ta­tions­tea­met, som är knu­tet till so­ci­al­tjäns­ten i Mal­mö stad, hjälpt 36 per­so­ner som vill läm­na det kri­mi­nel­la li­vet bakom sig.

– Det är dub­belt så många som de and­ra åren, sä­ger He­le­na Sjö­man, sek­tions­chef på ar­bets­mark­nads- och so­ci­al­för­valt­ning­en, och fort­sät­ter:

– De här per­so­ner­na är of­tast väl­digt räd­da, räd­da för att bli skjut­na el­ler för att de pressas av and­ra till att be­gå brott el­ler pressas på peng­ar.

Av de 36 är 6–7 styc­ken un­der 18 år. Ma­jo­ri­te­ten är män. He­le­na Sjö­man be­skri­ver hur de fles­ta av de vux­na som sö­ker kom­mu­nens hjälp helt en­kelt är ut­brän­da.

– Ja, de är ut­brän­da av det liv som de le­ver. De yng­re som sö­ker hjälp är mer liv­räd­da. En del har ock­så skäl att va­ra räd­da, och de be­hö­ver hjälp.

Kon­sul­ta­tions­tea­met sam­ar­be­tar med öv­rig so­ci­al­tjänst, po­lis, ar­bets­för­med­ling och and­ra sam­hälls­ak­tö­rer. Till­sam­mans gör man upp en plan för hur man bäst flyt­tar på den som be­hö­ver läm­na Mal­mö.

I de fall som per­so­nen be­hö­ver flyt­ta på sig får den som är un­der 18 år hjälp att få en plats på an­ting­en ett fa­mil­je- el­ler be­hand­lings­hem – be­ro­en­de på hur be­ho­ven för den be­rör­da ser ut.

När den som sökt hjälp är vux­en – och po­li­sen be­dö­mer en flytt som ab­so­lut nöd­vän­dig på grund av hot­bil­den – så vän­tar ett helt nytt liv. Men vägen dit är lång och hård, sä­ger He­le­na Sjö­man.

– Vi kan hjäl­pa och vi kan flyt­ta folk, men det är än­då en hård väg. Vi le­tar bo­en­de där det går, och sen får per­so­nen an­mä­la sig till ar­bets­för­med­ling­en. Det gäl­ler att stå ut med en­sam­he­ten.

För många hand­lar det om att bör­ja om på ru­ta ett, of­ta långt ifrån släkt och vän­ner, för­kla­rar He­le­na Sjö­man.

– En del hop­par av för att man in­te or­kar.

FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT/ARKIV

Öns­kar bort. Allt fler vill nu för­sö­ka läm­na sitt kri­mi­nel­la le­ver­ne – med kom­mu­nens hjälp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.