Op­po­si­tio­nen stärkt – men hur länge till?

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Att Ve­ne­zu­e­las op­po­si­tion i sön­dags loc­ka­de näs­tan 7,2 mil­jo­ner av 19,5 mil­jo­ner röst­be­rät­ti­ga­de till sin sym­bo­lis­ka folk­om­röst­ning om lan­dets fram­tid är im­po­ne­ran­de, an­ser be­dö­ma­re.

Sam­ti­digt kan op­po­si­tio­nen ha gjort sig själv en björn­tjänst.

Op­po­si­tio­nens om­röst­ning var in­te god­känd av val­myn­dig­he­ten och in­ten­sivt mot­ar­be­tad av pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro. Dess­utom hann op­po­si­tio­nen knappt få ut sitt bud­skap till al­la i det vid­sträck­ta lan­det, ef­tersom om­röst­ning­en ut­lys­tes ba­ra två vec­kor i för­väg. Trots det var upp­slut­ning­en re­la­tivt stor. 7,2 mil­jo­ner rös­ta­de vil­ket kan jäm­fö­ras med de 7,7 mil­jo­ner rös­ter i va­let 2015.

De rös­tan­de tog ställ­ning till tre frå­gor, skri­ver Reu­ters. Re­sul­ta­tet in­ne­bar att 98 pro­cent rös­ta­de mot Ma­du­ros nya ”kon­sti­tu­e­ran­de för­sam­ling”, att mi­li­tä­ren ska för­sva­ra den nu­va­ran­de kon­sti­tu­tio­nen och att val ska hål­las in­nan Ma­du­ros man­dat­pe­ri­od lö­per ut.

– Det är im­po­ne­ran­de att få ihop så många till den här ty­pen av im­pro­vi­se­rad in­of­fi­ci­ell folk­om­röst­ning. Sam­ti­digt kan op­po­si­tio­nen ha gjort sig själv en otjänst, det är lätt för re­gi­men att nu sä­ga att det ba­ra hand­lar om knappt en tred­je­del av väl­jarkå­ren på 19,5 mil­jo­ner, sä­ger Fredrik Ugg­la, pro­fes­sor i La­ti­na­me­ri­kastu­di­er vid Stock­holms uni­ver­si­tet. (TT)

FOTO: JESUS HERNANDEZ/AP

Med­lem­mar ur Ve­ne­zu­e­las op­po­si­tion ro­par slag­ord mot pre­si­den­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.