Eu-stopp för gum­mi­bå­tar till Li­by­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

För­sälj­nings­stopp för gum­mi­bå­tar och ut­om­bor­da­re till Li­by­en blir EU:S se­nas­te va­pen i flyk­ting- och mi­grant­kri­sen.

Lä­get kring Ita­li­en är fort­satt ex­plo­sivt.

Eu-län­der­na har enats om be­gräns­ning­ar i ex­por­ten till Li­by­en ”av vis­sa pro­duk­ter som kan an­vän­das för att un­der­lät­ta smugg­ling av mi­gran­ter och män­ni­sko­han­del, fram­för allt gum­mi­bå­tar och ut­om­bordsmo­to­rer”, he­ter det i ett ut­ta­lan­de från EU:S ut­ri­kesmi­nis­ter­mö­te i Brys­sel i går. Sank­tio­ner­na är de se­nas­te i jak­ten på att hit­ta lös­ning­ar på flyk­ting- och mi­grant­kri­sen över cen­tra­la Me­del­ha­vet. När­ma­re 90 000 män­ni­skor har hit­tills i år ta­git sig till Ita­li­en.

I Rom är ir­ri­ta­tio­nen stor över att and­ra Eu-län­der in­te är in­tres­se­ra­de av att hjäl­pa lan­det att ta emot den sto­ra del av de ny­an­län­da.

De mi­gran­ter som ploc­kas upp till havs av den ita­li­ens­ka kust­be­vak­ning­en och and­ra eu­ro­pe­is­ka rädd­nings­far­tyg förs än så länge in­te till­ba­ka till Li­by­en.

Tryc­ket lär dock öka på en så­dan lös­ning – om det går att få till stånd ac­cep­tab­la mot­tag­nings­för­hål­lan­den.

–Bå­de Bill Swing och jag har va­rit i Li­by­en och för­hål­lan­de­na är för­fär­li­ga, sä­ger FN:S flyk­ting­kom­mis­sa­rie Filip­po Gran­di som till­sam­mans med Wil­li­am La­cy Swing från In­ter­na­tio­nel­la mi­gra­tions­or­ga­ni­sa­tio­nen del­tog i går­da­gens mö­te. (TT)

FOTO: ZUCCHI ENZO/ EU­RO­PE­IS­KA UNI­O­NENS RÅD

FN:S flyk­ting­kom­mis­sa­rie Filip­po Gran­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.