Nä­ra 30 000 stäl­ler upp i val

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SAMHÄLLE. När­ma­re 30 000 per­so­ner stäl­ler upp i kyr­ko­va­let om två må­na­der. Den älds­ta är 101 år, de yngs­ta 18. Det vi­sar de grupp- och kan­di­dat­lis­tor som nu är kla­ra.

Kyr­ko­va­let hålls den 17 sep­tem­ber. Ål­ders­grän­sen för att kun­na bli vald är 18 år. I år har 71 18-åring­ar an­mält sitt in­tres­se. De fles­ta av dem finns i Lunds och Härnö­sands stift. Om­kring 5,2 mil­jo­ner per­so­ner har möj­lig­het att rös­ta i va­len till kyr­ko­full­mäk­ti­ge, stifts­full­mäk­ti­ge och kyr­komö­tet. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.