Fle­ra hin­der för aka­de­mi­ker

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

till Sve­ri­ge? Jag kun­de ju knappt ens åka tun­nel­ba­na i bör­jan.

Ma­nook är född i Ku­wait men upp­vux­en i Jor­da­ni­en. När hon 2012 följ­de ef­ter res­ten av fa­mil­jen till Sve­ri­ge var det som att bör­ja om på ru­ta ett igen. Hon har käm­pat för att ska­pa sig ett liv där hon kän­ner sig del­ak­tig i det svens­ka sam­häl­let – och att lä­ra sig språ­ket och skaf­fa ett jobb har va­rit en stor del i det.

– Det har va­rit jät­te­vik­tigt för mig att kom­ma ut i ar­bets­li­vet. So­fia Eriks­son/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.