Flic­kan hit­tad ef­ter 13 tim­mar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Sex­å­ri­ga El­le­nor som var för­svun­nen i Black­sås na­tur­re­ser­vat i Hu­diksvalls kom­mun hit­ta­des väl­be­hål­len av en av po­li­sens hund­fö­ra­re.

”Jag ru­sar dit och ro­par sam­ti­digt fre­ne­tiskt. Då dy­ker ett li­tet an­sik­te upp över en klip­pav­sats. Jag jub­lar in­om­bords”, skri­ver hund­fö­ra­ren på Fa­ce­book.

Ett stort sök­på­drag på­gick un­der sön­dags­kväl­len och bör­jan av nat­ten se­dan sex­å­ri­ga El­le­nor för­svun­nit från sin fa­milj. Hon för­svann vid 11.30-ti­den un­der en ut­flykt.

När hon hit­ta­des ha­de hon va­rit bor­ta i över 13 tim­mar.

– Det var spänt he­la ti­den. Man gick och tänk­te på vad som kun­de ha hänt, var hon kun­de va­ra, hur kall hon var, sä­ger pap­pan An­ders Na­tan­der till Ex­pres­sen.

Flic­kan hit­ta­des vid et­ti­den på nat­ten av po­li­sens hund­fö­ra­re och hun­den At­tack. Han be­rät­tar själv om hän­del­sen på po­li­sens Fa­ce­book­si­da.

”Jag hör hur nå­gon gnyr till och se­kun­den senare kom­mer det ljuv­li­ga mar­ke­rings­skal­let från At­tack”.

– Det var en stor hund, en schä­fer som var jät­tesnäll, be­rät­tar El­le­nor för P4 Gäv­le­borg.

Hon för­des ur sko­gen med fyr­hju­ling och un­der­sök­tes av am­bu­lans­per­so­nal.

– Hon var li­te blöt och li­te fru­sen, sä­ger Mikael Lind­gren, be­fäl vid led­nings­cen­tra­len i po­lis­re­gi­on Mitt.

Flic­kan hit­ta­des strax sö­der om top­pen av ber­get Black­sås, runt 500 me­ter från plat­sen där hon för­svann.

Po­li­sen an­vän­de he­li­kop­ter och hund­patrul­ler i sö­kan­det, dess­utom del­tog ett 30-tal fjäll­räd­da­re samt hem­värn, ori­en­te­ra­re och jä­ga­re som kän­ner till om­rå­det i sö­kan­det ef­ter flic­kan. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.