Abu Dha­bi för­ne­kar hac­ke­r­at­tack i Qatar

Till­ba­ka­vi­sar in­for­ma­tion från ame­ri­kansk un­der­rät­tel­se­tjänst

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Förenade arabemiraten lig­ger in­te bakom den miss­tänk­ta hack­ning­en av qa­ta­ris­ka me­di­er, häv­dar lan­dets ut­ri­kesmi­nis­ter.

Upp­gif­ter­na om att Abu Dha­bi pla­ne­rat at­tac­ken kom­mer från Washing­ton Post, som hän­vi­sar till ame­ri­kans­ka un­der­rät­tel­se­käl­lor.

–Washing­ton Posts ar­ti­kel i dag om att vi hac­ka­de qa­ta­ri­er­na är in­te sann, sa­de den emi­ra­tis­ke ut­ri­kesmi­nis­tern i sam­band med ett tal han höll un­der ett fo­rum i Lon­don i går, rap­por­te­rar Reu­ters.

An­war Gar­gash sa­de sam­ ti­digt att Förenade arabemiraten in­te kom­mer att trap­pa upp sin eko­no­mis­ka boj­kott mot Qatar ge­nom att krä­va att in­ter­na­tio­nel­la fö­re­tag som gör af­fä­rer med lan­det kan glöm­ma emi­ra­tis­ka kon­trakt. Det har spe­ku­le­rats i om bå­de Förenade arabemiraten och Sau­dia­ra­bi­en skul­le kun­na stäl­la ett så­dant ul­ti­ma­tum för att yt­ter­li­ga­re sät­ta press på Qatar.

Det var i slu­tet av maj som en ny­het dök upp på den stat­li­ga qa­ta­ris­ka ny­hets­by­rån där Qa­tars ledare, emi­ren Ta­mim bin Ha­mad al­tha­ni, till­skrevs kon­tro­ver­si­el­la ut­ta­lan­den. Som en följd av detta bröt Sau­dia­ra­bi­en, Förenade arabemiraten, Ba­h­rain och Egyp­ten de di­plo­ma­tis­ka för­bin­del­ser­na med Qatar i bör­jan av ju­ni. De an­kla­gar bland an­nat emi­ra­tet för att stöt­ta ter­ro­rism.

Qatar har sagt att hac­ka­re lagt upp den fals­ka ny­he­ten, en för­kla­ring som de öv­ri­ga län­der­na in­te köpt.

Nu ska ame­ri­kansk un­der­rät­tel­se­tjänst ha fått ny in­for­ma­tion som vi­sar att högt upp­sat­ta per­so­ner in­om Förenade ara­be­mi­ra­tens re­ge­ring dis­ku­te­ra­de pla­ner­na på en hac­ke­r­at­tack den 23 maj, da­gen in­nan den in­träf­fa­de, rap­por­te­rar den an­sed­da ame­ri­kans­ka tid­ning­en The Washing­ton Post.

Det är, en­ligt käl­lor­na, oklart om lan­det ut­för­de hac­ke­r­at­tac­ken el­ler be­ta­la­de nå­gon an­nan för att gö­ra det.

Lan­dets am­bas­sa­dör i USA, Yousef al­otai­ba, ut­ta­lar sig i artikeln och för­ne­kar upp­gif­ter­na, som han kal­lar ”fals­ka”.

Vid si­dan av tid­ning­ens upp­gif­ter kom­mer rap­por­ter om att Förenade arabemiraten vill ha in­ter­na­tio­nell över­vak­ning av Qa­tar­kri­sen.

– Vi be­hö­ver en re­gi­o­nal lös­ning och in­ter­na­tio­nell över­vak­ning, sa­de An­war Gar­gash i ett ti­di­ga­re ut­ta­lan­de, en­ligt Reu­ters, och tilla­de att Abu Dha­bi och de and­ra Gul­flän­der­na kom­mer att hål­la ett va­kan­de öga på Qatar.

– Vi ser dock re­dan tec­ken på att vår press fun­ge­rar. Vi är re­do för att den här pro­ces­sen kom­mer att ta lång tid. (TT)

FOTO: TREVOR T MCBRIDE/AP

Ska med­la. USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son åk­te för­ra vec­kan till Gul­flän­der­na i ett för­sök att med­la i kon­flik­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.