Mörk sta­tistik i Afghanistan – många ci­vi­la dö­das

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Un­der förs­ta halv­å­ret har re­kord­många ci­vi­la dö­dats till följd av de kon­flik­ter som här­jar i Afghanistan, en­ligt en ny Fn­rap­port.

Se­dan års­skif­tet har 1 662 ci­vi­la döds­fall kon­sta­te­rats, och mer än 3 500 ci­vi­la har ska­dats, en­ligt rap­por­ten som ta­gits fram av Fn­or­ga­net UNAMA i Afghanistan.

Ma­jo­ri­te­ten har dö­dats av mi­li­tan­ta grup­per i op­po­si­tion mot re­ge­ring­en, där­ibland ta­li­ba­ner­na och IS, och dött till följd av spräng­dåd sna­ra­re än i re­gel­rät­ta stri­ der. En fem­te­del har dö­dats i hu­vud­sta­den Ka­bul.

Rap­por­ten vi­sar även hur an­ta­let dö­da och ska­da­de ci­vi­la i lan­det grad­vis ökat se­dan 2009, med ett av­brott un­der två re­la­tivt lug­na år, 2011 och 2012. 2009 är star­tår för sta­tisti­ken, helt en­kelt för att FN då först sys­te­ma­tiskt bör­ja­de sam­la in in­for­ma­tion om ci­vi­la of­fer.

Se­dan dess räk­nar världs­or­ga­ni­sa­tio­nen till 26 512 ci­vi­la döds­of­fer och 48 931 ska­da­de. Ut­veck­ling­en går, en­ligt FN:S rap­port, mot att fler ci­vi­la dör till följd av spräng­dåd me­dan fär­re dör på grund av re­gel­rät­ta stri­der. (TT)

FOTO: RAHMAT GUL/AP

Sä­ker­hets­styr­kor in­spek­te­rar den kra­ter som bil­da­des då en bomb ex­plo­de­ra­de fram­för tys­ka am­bas­sa­den i Ka­bul i maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.