Sak­na­de syst­rar kvar i Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. De två syst­rar vars öde har va­rit osä­kert i en dryg vec­ka se­dan den äld­re av dem ska ha ut­satts för ett för­sök till bort­fö­ran­de av fy­ra fa­mil­je­med­lem­mar, har kom­mit till­rät­ta. Bå­da flic­kor­na har ta­gits om­hand av sam­häl­let, en­ligt åkla­ga­ren Chris­ter Sam­mens. Fa­mil­jen är hem­ma­hö­ran­de i Västsve­ri­ge, men den 17­åri­ga dot­tern har haft skyd­dat bo­en­de i Sö­der­hamn då hon ska ha ris­ke­rat att bli bort­gift.

Den 7 ju­li blev hon in­tving­ad i en bil i Sö­der­hamn av sin far, mor och två äld­re brö­der, en­ligt åkla­ga­ren. Den 13­åri­ga sys­tern fanns ock­så med i bi­len. Po­li­sen kun­de snart där­ef­ter stop­pa bi­len och gri­pa för­äld­rar­na och brö­der­na. I sam­band med gri­pan­det ska det ha upp­stått tu­mult och de bå­da syst­rar­na för­svann. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.