In­ter­na­tio­nel­la ligor bakom bo­stads­in­brott

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

När­ma­re hälf­ten av al­la bo­stads­in­brott i Sve­ri­ge be­gås av in­ter­na­tio­nel­la brotts­nät­verk. Sam­ti­digt kan po­li­sen in­te läng­re i li­ka hög grad kart­läg­ga miss­tänk­ta per­so­ner som re­ser över grän­sen.

In­ter­na­tio­nel­la brotts­nät­verk som be­går bo­stads­in­brott har fått allt star­ka­re fot­fäs­te i Sve­ri­ge, vi­sar en ny rap­port från po­li­sens un­der­rät­tel­se­tjänst som SVT Ny­he­ter var först med att rap­por­te­ra om. Nät­ver­ken som är verk­sam­ma i Sve­ri­ge är främst ba­se­ra­de i Ös­teu­ro­pa och i Sy­da­me­ri­ka.

– Den här ty­pen av kri­mi­nell verk­sam­het har es­ka­le­rat med åren. I dag kan vi kon­sta­te­ra att de in­ter­na­tio­nel­la stöld­ligor­na står för upp till fem­tio pro­cent av bo­stads­in­brot­ten i Sve­ri­ge, sä­ger Tomas Hå­kans­son, verk­sam­hets­spe­ci­a­list på Ut­veck­lings­cent­rum Syd vid po­li­sens na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning.

De kri­mi­nel­la ligor­na är främst ute ef­ter stöld­gods som är lät­ta att smugg­la ut ur lan­det, till ex­em­pel guld, elekt­ro­nik el­ler de­lar från lyx­bi­lar. Ma­jo­ri­te­ten av de kri­mi­nel­la gär­nings­män­nen re­kry­te­ras i si­na re­spek­ti­ve hem­län­der in­nan de skic­kas till Sve­ri­ge för att be­gå stöl­der­na.

– Nät­ver­ken har kon­takt­per­so­ner i Sve­ri­ge som de an­stäl­ler för att skö­ta trans­port och lo­gistik. När per­so­ner­na som ska ut­fö­ra brot­tet kom­mer in i lan­det har de hjälp av nå­gon slags gps för att ve­ta vil­ka plat­ser de ska rik­ta in sig på, sä­ger Tomas Hå­kans­son.

I Sve­ri­ge be­gicks un­der 2016 om­kring 22 000 bo­stads­in­brott. Det kan jäm­fö­ras med Nor­ge, som un­der de se­nas­te åt­ta åren har hal­ve­rat si­na bo­stads­in­brott från 5 000 till om­kring 2 500.

Tomas Hå­kans­son sä­ger att de sto­ra skill­na­der­na mel­lan grann­län­der­na del­vis har en rent geo­gra­fisk för­kla­ring: för­u­tom att Sve­ri­ge har en stör­re be­folk­ning så är lan­det även myc­ket lät­ta­re att nå via kon­ti­nen­ten.

Ax­el Vik­ström/tt

FOTO: TT/ARKIV

De in­ter­na­tio­nel­la brotts­nät­ver­ken upp­skat­tas stå för uppe­mot hälf­ten av al­la bo­stads­in­brott i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.