Bil kör­de in i Gekås bygg­nad

ULLARED: En per­son­bil kör­de un­der tis­dags­kväl­len rakt in i va­ru­hu­set Gekås. En­ligt rädd­nings­per­so­nal på plats om­hän­der­togs en per­son ef­ter hän­del­sen. Un­der kväl­len an­län­de bomb­tek­ni­ker till plat­sen.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

Vid 19.53 fick po­li­sen ett larm om en per­son­bil som ha­de kört in i Gekås va­ru­hus.

En per­son­bil ska strax in­nan 20-ti­den i går kväll ha kört in i väg­gen bred­vid ut­gång­en till Gekås va­ru­hus. En­ligt vitt­nen så kör­de bi­len i 70-80km/tim­men. Men rädd­nings­per­so­nal på plats be­dö­mer att det in­te gått så fort med tan­ke på ska­dor­na på fas­tig­he­ten och bi­len.

– Där­e­mot gick det nog i en gans­ka bra fart, sa rädd­nings­per­so­nal på plats.

Rädd­nings­per­so­nal ha­de un­der kväl­len ing­en upp­fatt­ning om hän­del­sen var en olyc­ka el­ler in­te.

– En per­son är om­hän­der­ta­gen av po­lis men jag vet in­te mer nu, sä­ger Pel­le Karls­son, rädd­nings­le­da­re på plats.

En­ligt GT kör­de en per­son i hög fart tu­tan­des. Bi­len ska ha kört in i två kund­vag­nar.

Ett vittne sä­ger att man­nen kli­vit ur bi­len med en ben­sin­dunk i han­den.

– Då in­såg jag att det här in­te är en olyc­ka. Han har pre­cis öpp­nat dun­ken, det är ben­sin på mar­ken. Han hin­ner ba­ra kom­ma ut och då tryc­ker folk ner ho­nom på mar­ken. Nu sit­ter han in­ne i va­ru­hu­set och vän­tar på po­li­sen, sä­ger vitt­net till GT.

Ing­en blev all­var­ligt ska­dad och ing­en blev hel­ler bort­förd med am­bu­lans. Det hand­la­de främst om lind­ri­ga ska­dor och chock.

FALKENBERGAREN FANNY An­ders­son, ar­be­tar på Har­rys i Ullared och stod på ute­ser­ve­ring­en när den vi­ta

bi­len kör­de för­bi. Hon upp­fat­ta­de ba­ra att nå­gon tu­ta­de, som om att nå­gon gick i vägen för bi­len. Se­dan hör­de hon skrik. En gra­vid kvin­na och hen­nes dot­ter, i ti­o­års­ål­dern, satt ned på trot­to­a­ren mel­lan Har­rys och Gekås.

– Jag såg det in­te själv, men som jag för­stod det, ha­de kvin­nan och hen­nes dot­ter slängt sig un­dan för att in­te bli påkör­da av bi­len. Flic­kan skrek och var helt hy­ste­risk. Det sam­la­des en mas­sa män­ni­skor runt dem, och flic­kan skrek att hon in­te vil­le va­ra kvar där, sä­ger Fanny An­ders­son.

Ini­ti­alt gjor­des en av­spärr­ning som se­dan ut­ö­ka­des.

En­ligt vitt­nen fanns det en hund i bi­len men en man som er­bjöd sig att ta hand om hun­den fick in­te när­ma sig den ef­tersom att po­li­sen sa att det finns even­tu­ell risk för spräng­äm­nen i bi­len. Det­ta sä­ger ett vittne till HN. Den på­ståd­da ben­si­nen då?

– Du får in­vän­ta vår press­chef men det finns ing­en ben­sin på bac­ken där fram­me, sä­ger rädd­nings­per­so­nal på plats.

JAN VALLBERG, GEKÅS vd var hem­ma när sä­ker­hets­che­fen ring­de och be­rät­ta­de vad som ha­de hänt. Han åk­te då di­rekt och be­fin­ner sig på plats.

Han är lät­tad över att ing­en har bli­vit all­var­ligt ska­dan men be­rät­tar att han har en stor re­spekt för hän­del­sen.

– Det­ta för ju tan­kar­na till det som hän­der i värl­den just nu. Men jag är i al­la fall jät­te­glad att ing­en per­son är ska­dad, sä­ger Jan Vallberg.

– Väg­gen bakom stäl­let där bi­len kör­de in är den plats där vå­ra vak­ter hål­ler hus så de tog ho­nom di­rekt, sä­ger Jan Vallberg.

En stor grå van har an­län­de till plat­sen med två po­li­ser som var bomb­tek­ni­ker. De ska gå fram till bi­len som kört in i väg­gen för un­der­sö­ka den.

Bild: ANNIKA KARLBOM

VITTNE. Hän­del­sen in­träf­fa­de strax in­nan kloc­kan 20.00 på tis­dags­kväl­len. Vittne till hän­del­sen be­rät­tar för HN om att hon hör­de skrik.

KAOS. Strax fö­re stäng­nings­dags kör­de en per­son­bil rakt in i väg­gen bred­vid ut­gång­en till Gekås va­ru­hus. Rädd­nings­per­so­nal på plats ha­de un­der kväl­len ing­en upp­fatt­ning om hän­del­sen var en olyc­ka el­ler in­te.

Bild: ANNIKA KARLBOM

Bild: ANNIKA KARLBOM

UTRYCKNING. Bomb­tek­ni­ker an­län­de un­der kväl­len till plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.