Glöm in­te tul­len!

Hallands Nyheter - - Ledare - JOHAN ÖRJES Cen­ter­pres­sens nny­hets­by­rå

Den svens­ka po­li­tis­ka de­bat­ten har på se­na­re tid hand­lat en hel del om så­dant som kri­mi­na­li­tet och rätts­vä­sen­de. De po­li­tis­ka par­ti­er­na har äg­nat sig åt ett slags auk­tion där de på oli­ka sätt för­sökt bräc­ka de öv­ri­ga med si­na po­lis­sats­ning­ar och krav på hår­da­re straff.

När det gäl­ler po­li­sen är det tyd­ligt att den i myc­ket in­te ver­kar fun­ge­rar bra just nu och det ver­kar som den sto­ra om­or­ga­ni­se­ring som ge­nom­förts blev en be­tyd­ligt mer kom­pli­ce­rad af­fär än vad man pla­ne­rat för. Med så­da­na aku­ta pro­blem är det lätt att för­stå att en an­nan del av sam­häl­lets skydd lätt glöms bort. För även om vi kanske in­te all­tid tän­ker på det är ock­så tul­len en vik­tig del av sam­häl­lets brotts­be­käm­pan­de verk­sam­het. In­te minst hand­lar det om att för­svå­ra in­för­seln av il­le­ga­la pro­duk­ter till Sve­ri­ge. Bå­de när det gäl­ler nar­ko­ti­ka och va­pen är tul­len en vik­tig del i sam­häl­lets för­svar mot kri­mi­na­li­tet. Un­der 2016 be­slag­tog den svens­ka tul­len över 6000 va­pen och and­ra far­li­ga fö­re­mål. Man stop­pa­de ock­så sto­ra mäng­der nar­ko­ti­ka – allt från kat till ko­ka­in. Tul­len kan ock­så bi­dra på and­ra sätt för att be­käm­pa brotts­lig­het, till ex­em­pel när det gäl­ler im­port av ke­mi­ka­li­er som kan an­vän­das vid ter­rorat­ten­tat.

EN ORSAK TILL att tul­len of­ta glöms bort i dis­kus­sio­nen om brotts­be­kämp­ning är nog att den i hu­vud­sak be­trak­tats som en del i sta­tens fi­ska­la del. I re­ge­ring­en sor­te­rar tul­len un­der fi­nans­de­par­te­men­tet och i riks­da­gen är det skat­teut­skot­tet som har an­sva­ret. Ett re­sul­tat av att tul­lens upp­gift främst ses som att sä­ker­stäl­la att ex­port och im­port han­te­ras på ett rik­tigt sätt och att rätt skat­ter, tul­lar och av­gif­ter be­ta­las.

Det som är oro­an­de är att tul­len idag ver­kar va­ra un­der­fi­nan­si­e­rad. En­ligt Tull­ver­kets eg­na be­räk­ning­ar be­hö­ver man mins­ka per­so­na­len med 135 års­ar­be­ta­re fram till 2020 om man in­te får en re­jäl ut­ök­ning av an­sla­get. Re­dan med da­gens si­tu­a­tion och be­man­ning är det in­te möj­ligt för tul­len att va­ra på al­la plat­ser där de öns­kar för att upp­rätt­hål­la en bra kon­troll. Re­dan idag är tul­lens kon­troll­verk­sam­het är starkt be­grän­sad nat­te­tid.

För­de­len med tul­lens ar­be­te är ju att de, pre­cis som Skat­te­ver­ket, bi­drar till att säk­ra sta­tens in­täk­ter. En yt­ter­li­ga­re ned­rust­ning av tull­lens var­sam­het skul­le där­för kun­na le­da till en säm­re eko­no­mi för sta­ten.

TULL­VER­KETS BEDÖMNING ÄR att man be­hö­ver drygt en halv mil­jard i öka­de an­slag fram till 2020, varav drygt 100 mil­jo­ner be­hövs re­dan 2018. Det kan själv­klart in­te rakt av tas som rätt ni­vå, men det be­hövs en sats­ning ock­så på tul­len. För även om tul­len kanske in­te är li­ka häf­tig som po­li­sen el­ler mi­li­tä­ren – hur många Hol­ly­wood­fil­mer finns det med en tul­la­re i hu­vud­rol­len – är det en­da en nöd­vän­dig del av sam­häl­lets skydd. När riks­dag och re­ge­ring nu fun­de­rar hur det ska för­de­la bud­ge­tut­rym­met för de kom­man­de åren är det vik­tigt att det in­te glöm­mer tul­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.