För­ny­bart till el­bi­lar­na

Hallands Nyheter - - Ledare - MATHIAS GRIMPE

Var­i­från kom­mer ström­men? Det frå­gar en in­tres­se­rad lä­sa­re, apro­på en ti­di­ga­re ledar­text om vik­ten av att byg­ga ut in­fra­struk­tur för el­bi­lar.

Först och främst – det­ta är oer­hört vik­tigt att un­der­stry­ka – elen ska ute­slu­tan­de kom­ma från al­la de för­ny­el­se­ba­ra ener­gikäl­lor vi har i Sve­ri­ge. Re­ge­ring­en, och föl­jan­de re­ge­ring­ar, be­hö­ver där­för fort­sät­ta sat­sa på des­sa.

Om vi se­dan en­bart ser till till­verk­ning­en av bat­te­ri­er och el­bi­lar, vi­sar IVL Svens­ka Mil­jö­in­sti­tu­tets lit­te­ra­tur­stu­die om ener­giåt­gång och ut­släpp av växt­hus­ga­ser vid till­verk­ning av bat­te­ri­er till el­bi­lar, hur vik­tigt det är att till­verk­ning­en för­läggs i län­der med till­gång till rätt sorts ener­gikäl­lor. An­nars ris­ke­rar ut­släp­pen från till­verk­ning­en mot­ver­ka den po­si­ti­va ef­fekt el­bi­lars noll­ut­släpp står för.

Där­för är det även vik­tigt att re­ge­ring­en gör sitt yt­ters­ta för att se till att des­sa pro­duk­tio­ner i Eu­ro­pa för­läggs i Sve­ri­ge. Här har vi en ut­märkt platt­form som krävs för att kun­na byg­ga mil­jö­vän­ligt pro­du­ce­ra­de bat­te­ri­er och el­bi­lar. Vå­ra strä­van­den lig­ger i topp­klass, och med yt­ter­li­ga­re age­ran­den i form av ex­em­pel­vis ut­ö­kad so­le­ner­gi, och stän­dig forsk­ning och ut­veck­ling av de för­ny­el­se­ba­ra ener­gikäl­lor­na, föl­jer fler för­de­lar. För ju mer det sat­sas på för­ny­el­se­bar ener­gi, desto mer kom­mer pri­ser­na pressas nedåt med följd att allt fler kom­mer kun­na ta del av det fos­sil­fria sam­häl­lets al­la för­de­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.