Jag fick in­te svar på min frå­ga

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på bygg­lovs­nämn­dens svar på in­sän­da­ren ”Hur tänk­te bygg­lovs­nämn­den?” (12/7).

SVARTRÅ. I tid­ning­en ha­de jag 12 ju­li en de­battar­ti­kel med ru­bri­ken ”Hur tän­ker bygg­lovs­nämn­den?”. Den kri­ti­se­ra­de nämn­dens be­slut att ge en Gekå­sä­ga­re till­stånd att byg­ga en slotts­lik­nan­de bo­stad i Svartrå. Det­ta av två skäl, dels strun­tar man i att Kul­turmil­jö Hal­land och även stads­ar­ki­tek­ten kon­sta­te­rat att bygg­na­den in­te alls pas­sar in, dels be­ak­tar man in­te kom­mu­nens egen över­sikts­plan. En­ligt pla­nen är om­rå­det av riks­in­tres­se för kul­turmil­jö, na­tur­vård och fri­lufts­liv.

I SAMMA TID­NING fick nämn­dens ord­fö­ran­de, Bo Gustafs­son, gå i sva­ro­mål. Han gjor­de då som de fles­ta makt­ha­va­re när de blir an­sat­ta, näm­li­gen pra­tar om an­nat. Mer än hälf­ten av hans svar är in­te re­le­vant. Kom­mu­nens över­gri­pan­de mål för bo­stads­byg­gan­det, byg­gan­de vid ha­vet kont­ra in­lan­det, samt strand skydds­reg­ler – ing­et av det­ta har med ären­det att gö­ra.

I ett styc­ke av fem re­do­vi­sar han skä­len för att nämn­den in­te av­slog:

1. ”Ing­en be­ty­dan­de re­miss­in­stans sä­ger nej” - En­de­ra har han in­te läst sva­ret från Kul­turmil­jö Hal­land el­ler så för­o­läm­par han or­ga­ni­sa­tio­nen,

2. ”Plat­sen är re­dan ian­språk­ta­gen för be­byg­gel­se” - det är väl ing­et skäl att tillå­ta vad som helst, och:

3. ”Inga sakä­ga­re har haft nå­got att in­vän­da” ett bra sätt att und­vi­ka in­vänd­ning­ar är att lå­ta bli att frå­ga tänk­ba­ra kri­ti­ker. Sakä­ga­re är den som kan li­da ska­da el­ler ut­sät­tas för olä­gen­het. Ef­tersom om­rå­det är av riks­in­tres­se finns det många or­ga­ni­sa­tio­ner som bor­de ha till­frå­gats, t ex In­tres­se­för­e­ning­en Åkul­la Bok­sko­gar.

INTRESSANT ÄR ATT han själv­mant av­fär­dar ”kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er”. Det är sä­kert in­te så att företrädare för Gekås äg­nat sig åt ”otill­bör­lig på­ver­kan”. Dock kan så­dan på­ver­kan va­ra själv­på­ta­gen och out­sagd. Min käns­la är fort­fa­ran­de att bygg­lovs­nämn­den har ve­lat gå Gekå­sä­ga­ren till­mö­tes på ett sätt som går ut­an­för ra­mar­na och på­tag­ligt ska­dar ut­pe­ka­de riks­in­tres­sen.

Gustafs­son är fort­fa­ran­de sva­ret skyl­dig. Var­för strun­ta­de nämn­den i kri­ti­ken från Kul­turmil­jö Hal­land och i kom­mu­nens över­sikts­plan?

I SVAR 17 ju­li väl­kom­nar Inge­mar Jo­hans­son, proffspo­li­ti­ker för C, Gekå­sä­ga­ren och hans bygg­plan. Jag tyc­ker ock­så det är bra att han vill bo där. Men för­denskull be­hö­ver man in­te byg­ga en bo­stad som är helt av­vi­kan­de i mil­jön.

Hans-ör­jan No­hrstedt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.