Fly­get mås­te be­ta­la för ut­släp­pen

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Lars

FLYG. Jag läs­te om flyg­skat­ten på någ­ra ti­or som re­ge­ring­en vill in­fö­ra, san­no­likt för att be­skat­ta ut­släp­pen från fly­get li­te grand. Jag blev kanske in­te så för­vå­nad över flyg­bo­la­gens re­ak­tion. Den var väl vän­tad.

DET SOM FÖRVÅNAR mest är den to­ta­la bris­ten på in­sik­ten att var­je trans­port­me­del skall bä­ra si­na eg­na kost­na­der för ut­släp­pen. De som re­gel­mäs­sigt fly­ger kors o tvärs, och ski­tar ner luft o mark, bor­de väl i rim­lig­he­tens namn be­ta­la för den ned­smuts­ning­en. Des­sa ute­bliv­na peng­ar be­las­tar oss som fär­das fram på vå­ra vägar, med be­tyd­ligt mind­re ut­släpp. Skat­ter­na på bräns­let höjs re­gel­mäs­sigt, som snart kom­mer upp i ni­vå­er där en van­lig fa­milj in­te har råd att ha bil.

DE FLES­TA SOM fly­ger har de­fi­ni­tivt råd att be­ta­la des­sa yn­ka kro­nor. En del av ”jet-se­tar­na” be­ta­lar san­no­likt in­te re­sor­na själv. Per­son­li­gen är jag be­redd att be­ta­la des­sa kro­nor de gång­er jag rå­kar fly­ga nå­gon­stans. Det kan bli en ut­ri­kes flyg­re­sa kanske vart tred­je år.

Har ni in­te råd med fly­get, ta bus­sen, tå­get el­ler bi­len näs­ta gång. Då är ni med och be­ta­lar för ut­släp­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.