”Jag tyc­ker det är be­dröv­ligt”

Hallands Nyheter - - Varberg - LOTTA OLSSON lotta.olsson@hn.se

Det snart hund­ra­å­ri­ga ka­pel­let vid Kust­sa­na­to­ri­et har ut­satts för ska­de­gö­rel­se. Vem som har klott­rat köns­or­gan, djä­vuls­sym­bol och hak­kors på fa­sa­den är okänt.

– Jag blev för­tviv­lad när jag fick hö­ra om det, sä­ger Rolandh Nils­son som var­je vec­ka hål­ler fö­re­drag in­ne i ka­pel­let.

Han fick hö­ra om klott­ret från en be­kant som va­rit där i hel­gen och kun­de kon­sta­te­ra att det mås­te ha hänt nat­ten mel­lan lör­dag och sön­dag.

– Jag kom dit di­rekt ef­ter att hon ring­de mig. Det är mest jag som är här vid ka­pel­let, sä­ger Rolandh Nils­son.

BYGG­NA­DEN LIG­GER PÅ kyr­ko­går­den ne­re vid Kust­sa­na­to­ri­et, mel­lan Apelviken och Kust­ho­tel­let. På fa­sa­der­na och pe­lar­na runt in­gång­en har nå­gon el­ler någ­ra ri­tat dit köns­or­gan, hak­kors, en re­li­giös sym­bol, ett par­ti­namn, ett skälls­ord och en djä­vuls­sym­bol.

– Jag tyc­ker det är be­dröv­ligt, spe­ci­ellt på ett så­dant här hus som är kyrk­ligt. Den som hål­ler på med så­da­na här gre­jer, det är in­te män­ni­skor som ri­tar blom­mor pre­cis, sä­ger Rolandh Nils­son, som po­li­san­mäl­de ska­de­gö­rel­sen om­gå­en­de.

JAN NIKLASSON SOM är för­un­der­sök­nings­le­da­re hos Var­bergs­po­li­sen be­rät­tar att det in­te har in­letts nå­gon för­un­der­sök­ning.

– Det finns inga som helst spår att job­ba vi­da­re på. Det finns ing­en ka­me­raö­ver­vak­ning, det finns inga vitt­nen, sä­ger han.

Han be­rät­tar att ska­de­gö­rel­se över­lag är en svår typ av brott att ut­re­da om det in­te finns en gär­nings­man.

– Färg är ju färg, om man tän­ker på klot­ter spe­ci­fikt. Det är in­te lätt att här­le­da. Men får vi in tips så tar vi upp ären­det igen, sä­ger Jan Niklasson.

Ka­pel­let ägs av kom­mu­nen och ska sa­ne­ras på klot­ter i slu­tet av vec­kan.

”Det är be­dröv­ligt, spe­ci­ellt på ett så­dant här hus som är kyrk­ligt. Den som hål­ler på med så­da­na här gre­jer, det är in­te män­ni­skor som ri­tar blom­mor pre­cis”

ROLANDH NILS­SON

Bild: JONATAN BYLARS

FÖR­TVIV­LAD. Rolandh Nils­son har en­ga­ge­rat sig i plat­sen i många år. Han har ald­rig sett nå­got lik­nan­de hän­da.

KOSTAR PÅ.

Bil­der: JONATAN BYLARS

Att sa­ne­ra klot­ter kan bli väl­digt dyrt. – Ja, det kan dra iväg or­dent­ligt och i vis­sa fall går det in­te ens bort helt och hål­let, sä­ger Jan Niklasson på Var­bergs­po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.