Var­berg i topp på sol­cells­lis­tan

Hallands Nyheter - - Varberg - Ag­nes.kagstrom@hn.se

So­le­ner­gin lig­ger i fram­kant i Var­berg. Kom­mu­nen pla­ce­rar sig i det ab­so­lu­ta topp­skik­tet på lis­tan över kom­mu­ner som ger mest so­le­ner­gi per in­vå­na­re. det en möj­lig­het att bi­dra till 100 pro­cent för­ny­bar el, sä­ger Svan­te Ax­els­son, na­tio­nell sam­ord­na­re för Fos­sil­fritt Sve­ri­ge.

Fal­ken­berg ham­nar på plats num­mer 26 och Halm­stad på plats 93 på lis­tan som sam­man­ställts av Fos­sil­fritt Sve­ri­ge, Po­wer Cir­c­le och Svensk So­le­ner­gi.

MED SVERIGES STÖRS­TA sol­cell­spark Sol­si­dan tar Var­berg även en tred­je­plats på lis­tan över vil­ka kom­mu­ner som har störst ka­pa­ci­tet från sol­cel­ler to­talt sett.

I ri­ket i stort är so­le­ner­gi där­e­mot en blyg­sam ener­gikäl­la som en­dast ut­gör 0,1 pro­cent av Sveriges to­ta­la el­pro­duk­tion.

AG­NES KÅGSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.